РЕШЕНИЕ № 894
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: No. ОС_441/16.06.2008-Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с включване на Община Казанлък в Регионална асоциация за управление на отпадъците, регион Стара Загора.


Мотиви: В Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 2 е заложено изграждане на регионални съоръжения за третиране на отпадъците в регион Стара Загора, което е продължение на Националната програма за управление на отпадъците /НПУО/. Община Казанлък е част от този проект и многобройните опити през годините от страна на общинска администрация за самостоятелно решение на проблема с управление и депониране на отпадъците получи категоричен отказ за финансиране от страна на МОСВ.
Изграждането на претоварна станция /като част от проекта/ ще се финансира от европейските фондове по линия на ОП „Околна среда”. Включването в този проект неминуемо ще доведе до увеличаване размера на такса битови отпадъци за населението и фирмите, предвид транспортните разходи. При отказ от наша страна за включване в проекта, финансирането ще бъде за сметка на Община Казанлък.
Във рамките на ОП “Околна среда” е обявена процедура BG161РО005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2, като бенефициенти са регионалните сдружения на общините описани в индикативния списък на програмата.
Във връзка с гореизложеното е необходимо създаване на Регионално сдружение на общините за управление на отпадъците - регион Стара Загора.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1 т. 15 и чл. 59 и чл. 60  от ЗМСМА, 
 
Р Е Ш И:
 
1. Упълномощава кмета на Община Казанлък да подпише споразумение за учредяване на Регионална асоциация за управление на отпадъците /РАУО/ регион Стара Загора.
2. Определя кмета на Община Казанлък – Стефан Дамянов за представител на Община Казанлък в РАУО.
3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да участва в преговори и подпише споразумение за изграждане на претоварна станция за ТБО /твърди битови отпадъци/ за нуждите на община Казанлък, община Гурково, община Николаево, община Павел баня, община Мъглиж и община Твърдица.
4. Задължава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия във връзка с избор на претоварна станция и възлагане изработването на подробен устройствен план.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в поименното гласуване 20 общински съветници, от които "за" - 19.
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/