РЕШЕНИЕ № 895
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: No. ОС_441/16.06 2008-Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с включване на Община Казанлък в Регионална асоциация за управление на отпадъците, регион Стара Загора.


Мотиви: Във връзка с уведомително писмо на ДЛ Казанлък, Протоколи №4 и №5 на ДЛ Казанлък за извършен оглед на опожарените площи през 2007 год., както и необходимостта от спешното усвояване на дървесината, е наложително дърветата от описаните в протоколи площи – общинска собственост да бъдат отсечени и площите да бъде отново залесени до края на 2008 год.
Описаните насаждения са цялостно повредени, вследствие възникналите пожари, поради което се предвижда гола сеч и последващо залесяване съгласно изискванията лесоустройствен проект на Държавно лесничейство Казанлък. За да се пристъпи към оползотворяване на дървесината е необходимо решение на Общинския съвет, съгласно чл. 57, ал. 11 от Закон за горите.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 57, ал. 11 от Закона за горите във връзка с чл. 53, ал. 2, т. 3 от същия закон и на основание и чл. 35 и чл. 36 от Наредба №15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с цел оползотворяване на дървесината и възстановяване на опожарените площи,
Р Е Ш И:
 
І. Да се проведат търгове за отсичане и залесяване на опожарените площи, както следва:
1. землище с. Черганово – отд.250д/ 251 н,о/ 250 р.
2. землище с. Черганово – отд. 245и,к/ 249х,ц,а1,б1,в1,к,и, г1.
3. землище с. Горно Черковище – отд.331 к1,л1,с1/ 332 к/ 333 н,ш,с.
4. Сечта да бъде изведена съгласно издадени позволителни за сеч от ДЛ Казанлък.
5. Залесяване да стане съгласно утвърдени проекти от ДЛ Казанлък само със широколистни дървета.
ІІ. Сумата, получена от продажбата на дървесината, след отсичането на дървесината от опожарените площи в землището на с. Горно Черковище, да бъде изцяло използвана за благоустрояване на с. Горно Черковище.
ІІІ. След отсичане на дървесината от опожарените площи в землището на с. Черганово, годната за огрев да се продава на населението на с. Черганово от фирмата, спечелила търга.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в поименното гласуване 20 общински съветници, от които "за" - 20.
 

изтегли приложение към РЕШЕНИЕ № 895
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/