РЕШЕНИЕ № 896
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: No. ОС_387/26.05.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с отказ на правото на Общината на първи купувач за нерегулиран поземлен имот № 2304 в УПИ I - за озеленяване в кв. 457 А по плана на Казанлък


Мотиви: Преписката не е окомплектована с необходимите документи. Липсва данъчна оценка и оценка от лицензиран оценител, което възпрепятства правилната преценка по отношение на направеното предложение. Попълването на преписката със законно необходимите документи, обуславя отлагане разглеждането на този въпрос.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 
Отлага разглеждането по ОС-387/26.05.2008 г., относно отказ от правото на Община Казанлък на първи купувач за нерегулиран поземлен имот № 2304 в УПИ I - за озеленяване в кв. 457 А по плана на Казанлък и връща материалите на вносителя, за да бъдат преработени и окомплектоване с експертна оценка.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в гласуването 20 общински съветници, от които "за" - 19.
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/