РЕШЕНИЕ № 897
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: No. ОС_386/ May 26 2008-Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за извършване на следприватизационен контрол за 2007 г. по сключени по реда ЗППДОП /отм./ приватизационни договори.


Мотиви: Общински съвет, в качеството му на орган по приватизация и следприватизационен контрол ежегодно осъществява контрол по сключени по реда на ЗПСК и ЗППДОП /отм./ приватизационни договори, в които са предвидени ангажименти от страна на купувачите по заплащане на периодични вноски по погасителния план и/или други ангажименти. След преглед на ангажиментите на купувачите за 2007 г. по сключените в Община Казанлък по реда на ЗПСК и ЗППДОП /отм./ приватизационни договори, се налага извода, че на контрол за 2007 г. подлежат следните приватизационни договори:
 
Договори, сключени по реда на чл. 35 от ЗППДОП /отм./:
Договор Nо 30/30.11.1999 г. за продажба на Бозуково кафене, гр. Казанлък;
Договор Nо 31/22.11.2002 г. за продажба на Минерален плаж, с. Овощник;
Договор Nо 32/29.01.2003 г. за продажба на Книжарница, пл. “Севтополис” 11, гр. Казанлък;
Договор Nо 33/14.02.2003 г. за продажба на Магазин за риба, пл. “Севтополис” 11, гр. Казанлък;
Договор Nо 34/28.05.2005г. за продажба на Магазин “Принцеса Даяна”, ул. “Розова долина” № 1, гр. Казанлък.
Приключени са плащанията по погасителния план към всеки от цитираните договори. Обект на контрол по тези договори е единствено забраната за купувача да продава обекта в продължение на пет години от окончателното му изплащане.
 
Договори, сключени по реда на чл. 25 от ЗППДОП /отм./:
Договор Nо 35/12.02.1998г. за продажба на дялове от “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Казанлък.
Договор Nо 39/25.11.1998 г. за покупко-продажба на акции от “Казанлък” ЕАД, гр. Казанлък
Договор Nо 42/01.09.1999 г. за покупко-продажба на дялове от “Стоки за бита” ЕООД, гр. Казанлък.
Разсроченото плащане, съгласно погасителния план към всеки от договорите е приключено. На контрол подлежат поетите с приватизационния договор ангажименти от страна на купувача: запазване предмета на дейност, забрана за прехвърляне собствеността на закупените дялове /акции/ и др.
 
 
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 5, ал. 2 от ЗПСК, и във връзка с необходимостта от следприватизационен контрол по смисъла на чл. 1, ал. 3 от ЗПСК по сключени по реда на ЗППДОП /отм./ договори с разсрочено плащане на цената и/или други ангажименти, поети от купувачите с приватизационния договор,
 
Р Е Ш И:
 
1. Възлага на Кмета на Общината да организира следприватизационен контрол за 2007 г. по сключени по реда на ЗППДОП /отм./ приватизационни договори, както следва:
Договори, сключени по реда на чл. 35 от ЗППДОП /отм./:
Договор Nо 30/30.11.1999 г. за продажба на Бозуково кафене, гр. Казанлък;
Договор Nо 31/22.11.2002 г. за продажба на Минерален плаж, с. Овощник;
Договор Nо 32/29.01.2003 г. за продажба на Книжарница, пл.“Севтополис” 11, гр. Казанлък;
Договор Nо 33/14.02.2003 г. за продажба на Магазин за риба, пл.“Севтополис” 11, гр. Казанлък;
Договор Nо 34/28.05.2005г. за продажба на Магазин “Принцеса Даяна”,ул.“Розова долина” № 1, гр. Казанлък.
Договори, сключени по реда на чл. 25 от ЗППДОП /отм./:
Договор Nо 35/12.02.1998г. за продажба на дялове от “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Казанлък;
Договор Nо 39/25.11.1998 г. за покупко-продажба на акции от “Казанлък” ЕАД, гр. Казанлък;
Договор Nо 42/01.09.1999 г. за покупко-продажба на дялове от “Стоки за бита” ЕООД, гр. Казанлък.
2. Кметът на общината със своя заповед да назначи комисия за осъществяване на контрола по т. 1.
3. Доклад за резултатите от следприватизационния контрол по т. 1 да бъде внесен от кмета за разглеждане в ОбС в двумесечен срок от датата на настоящото решение.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които "за" - 18.
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/