РЕШЕНИЕ № 898
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: No. ОС_455/19.06.2008 г. - Доклад от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане на помощи на Деян Кирилов Минчев и Мая Атанасова Петрова, граждани на община Казанлък.


Мотиви: В ПК по Социални дейности и трудова заетост са постъпили молби с входящи номера ОС-429/11.06.2008г. и ОС-411/04.06.2008г. за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства и консумативи от: Иванка Манева, кмет на с.Горно Черковище за отпускане на помощ на Деян Минчев с диагноза умерена умствена изостаналост, спастична квадрипареза, състояние след атрис-вентрикуло аностомоза по повод вътрешна хидроцефалия и с ТЕЛК за психиатрично заболяване; Мая Петрова от с.Крън за лечение на сина й Александър Грозданов Петров с диагноза оклузивна хидроцефалия и съдова аномалия с аневризма.
Средствата се отпускат за закупуване на лекарства и консумативи и др. извънредни ситуации, които не попадат в списъка на НЗОК или частично се заплащат.
Помощите се отпускат на социално слаби наши съграждани в бедстващо положение във връзка с множество заболявания и съгласно критериите.
Със свое Решение № 815 от 28.03.2008г. ние, общинските съветници дарихме възнагражденията си за месец март 2008 г. за лечението на Цветомир Петров Стефанов от Казанлък. Впредвид на това, че Цеци почина преди да бъде преведена гласуваната помощ в откритата сметка е необходимо същата да бъде преразпределена за други болни деца в тежко състояние.
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал. 2 и във връзка чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, а също изхождайки от тежкото здравословно и социално положение на молителите,
 
Р Е Ш И:
1. Отпуска от бюджета на община Казанлък за 2008г., подпараграф 42-14 - "Други помощи по решение ОбС ", еднократна парична помощ на следните граждани:
1.1. Деян Кирилов Минчев от с. Горно Черковище – 400 лв.
1.2. Мая Атанасова Петрова за лечение на сина й Александър Грозданов Петров от с. Крън – 400 лв.
2. Отменя свое Решение 815 от 28.03.2008 г.
3. Общинските съветници от Общински съвет – Казанлък даряват чистата сума от възнагражденията си като съветници за месец март 2008 г. в размер на 2 821.50 лв. за лечение на болни деца, разпределена както следва:
 
 
 
 
3.1. Съгласно Решение № 874 от 29.05.2008 г. за лечение на Десислава Койчева Димитрова1000 лв.
3.2. Мая Атанасова Петрова за лечение на сина й Александър Грозданов Петров от с. Крън  – 1821.53 лв.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък;
                                    Деян Кирилов Минчев,
                                    Мая Атанасова Петрова,
                                    Десислава Койчева Димитрова
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които "за" - 18.
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/