РЕШЕНИЕ № 899
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: . No. ОС_407/3.06.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за отпускане на еднократни помощи по решение на ОбС на: Стефан Митев, Диньо Динев, Фатме Чауш, Татяна Йовчева, Катя Атанасова, Зоя Тодорова и Юри Баков.


 
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
 
Р Е Ш И:
 
Отпуска  от бюджета на община Казанлък за 2008 година, под параграф 42-14 - “Други помощи по решение на ОбС”, еднократна парична помощ на следните граждани:
1. Стефан Митев от гр. Казанлък  – 200 лв.
2. Диньо Динев от гр.Казанлък  – 200 лв.
3. Татяна  Йовчева от гр. Казанлък –200 лв.
4. Катя  Атанасова от гр. Казанлък - 200 лв.
5. Зоя Тодорова от гр. Казанлък – 200 лв.
6. Юри Баков от гр. Казанлък – 200 лв.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък;
Стефан Митев от гр. Казанлък;
Диньо  Динев от гр. Казанлък;
Татяна Йовчева от гр. Казанлък;.
Катя Атанасова от гр. Казанлък;.
Зоя Тодорова от гр. Казанлък;.
Юри Баков от гр. Казанлък.
 
 
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които "за" - 18.
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/