РЕШЕНИЕ № 901
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: ОС-453/18.06.2008 г. - Доклад от Деко Григоров - общински съветник за осигуряване на средства за нуждите на представителен мъжки волейболен отбор „Казанлък” при преизпълнение на бюджета на община Казанлък за 2008 г.


Мотиви: В бюджета на община Казанлък за 2008 г. са предвидени недостатъчно средства за развитие на спорта. От недостига на средства страдат всички спортни клубове на територията на общината, включително и Волейболен клуб „Казанлък”.
На ОбС са известни успехите, които постигна представителния ни мъжки волейболен тим. Това е единственият отбор, който през изтеклата година успя да се наложи в национален мащаб и затвърди участието си във Висша национала волейболна лига. Успехите на волейболния клуб дават възможност на жителите на общината да се наслаждават на високо спортно майсторство, демонстрирано от Волейболен клуб „Казанлък” и водещите отбори в страната.
Благодарение на постиженията на клуба, градът ни ще бъде домакин на множество спортни мероприятия, като последното е Балканско първенство за кадети, което щесе проведе на 26.07.2008 г. с участието на 12 отбора.
За да продължат завидните успехи на волейболния тим е необходимо да бъдат осигурени средства от общинския бюджет в размер на сто хиляди лева, за разходването на които ще бъде представен подробен отчет, след приключване на шампионат 2008 - 2009 г.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,   
 
Р Е Ш И:
 
1. Задължава кмета на общината при преизпълнение на бюджета за 2008 г. да осигури сто хиляди лева за нуждите на представителен мъжки волейболен отбор „Казанлък”.
2. Задължава кмета на общината да изиска отчет за разходване на предоставените средства, след приключване на шампионат 2008 - 2009 г.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък;
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които "за" - 13.
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: Л. ПОПОВА/