НАРЕДБА № 19 ЗА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, изм. с Решение No538/28.10.2021