Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия  и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества

(приета с Решение № 275/24.09.2009 г, изм. с Решение № 598/30.05.2013 г. )


Изтегли документа