РЕШЕНИЕ
№ 1446
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_3989/24.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.


Мотиви: Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29 Април 2008 г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4. изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ  за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ ( ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

В общинска администрация са постъпили много заявления от граждани, които са се снабдили с нотариални актове и не са ги вписали в регистъра на собствениците към картата на възстановената собственост. Към момента тези имоти са предадени по описания по-горе ред в собственост на Община Казанлък. Въз основа на постъпилите молби на гражданите е направено запитване до ОС "Земеделие" гр. Казанлък по имена на собственици на земеделски земи относно това дали е спазена процедурата за заявяване и признаване на собствеността на гражданите по реда на ЗСПЗЗ е получена информация, както следва:

1. Слави Трифонов Стоянов няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе от 540 (петстотин и четиридесет) кв.м, находящ се в местността „Старите лозя“, в землището на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Слави Трифонов Стоянов е подал Заявление № 194-С-6008-2/05.06.2015 г., като собственик на имот от 540 (петстотин и четиридесет) кв. м, съгласно Нот. акт № 91, т. VI, д.№ 2513/1994 г., представляващ Поземлен имот № 1637 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от север – ПИ № 1645, от изток - ПИ № 1636, от запад – ПИ № 1638, от юг – полски път. Поземлен имот № 1637  по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 181637, с площ от 545 (петстотин четиридесет и пет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.

2. Тинка Николова Христова няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе от 640 (шестстотин и четиридесет) кв.м, находящ се в местността „Татарска могила“, в землището на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Тинка Николова Христова е подала Заявление № 194-Т-960-2/18.05.2015 г., като собственик на имот от 640 (шестстотин и четиридесет) кв. м, съгласно Нот. акт № 142, т. II, д.№ 2301/1998 г., представляващ Поземлен имот № 436 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от север – полски път, от изток - ПИ № 433, от запад – ПИ № 437 и ПИ № 714, от юг - ПИ № 715. Поземлен имот № 436  по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 160436, с площ от 519 (петстотин и деветнадесет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.

3. Петър Господинов Петров няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – овощна градина от 880 (осемстотин и осемдесет) кв.м, находящ се в местността „Старите лозя“, в землището на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Петър Господинов Петров е подал Заявление № 194-П-1671-1/19.06.2015 г., като собственик на имот от 880 (осемстотин и осемдесет) кв. м, съгласно Нот. акт № 108, т. VII, д.№ 3004/1994 г., представляващ Поземлен имот № 1643 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от север – ПИ № 1646, от изток - ПИ № 1644, от запад – ПИ № 1642, от юг – ПИ № 1639, ПИ № 1640 и ПИ № 1641. Поземлен имот № 1643  по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 181643, с площ от 858 (осемстотин петдесет и осем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.

4. Тодорка Йовчева Ганева, починала на 20.12.2008 г., видно от Удостоверение за наследници № 1318/17.06.2015 г., няма заявяван, признат или отказан имот  по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя - лозе от 400 (четиристотин) кв. м, находящ се в местността „Старите лозя“, в землището на гр.Казанлък, EKАTTE: 35167. Наследниците на Тодорка Йовчева Ганева са подали Заявление № 194-И-781-1/19.06.2015 г., като собственици на имот от 400 (четиристотин) кв.м, съгласно Нот. акт № 107, т. VII, д.№ 3003/1994 г., представляващ Поземлен имот №1644 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от север - ПИ № 1646, от изток - ПИ № 1645, от запад – ПИ № 1643, от юг - ПИ № 1638 и ПИ № 1639. Поземлен имот № 1644 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот №181644 с площ от 404 (четиристотин и четири) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.

5. Галина Василева Тенева и Спас Василев Спасов нямат заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе от 670 (шестстотин и седемдесет) кв. м, находящ се в местността „Старите лозя“, в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. Галина Василева Тенева е подала Заявление № 194-Г-1383-1/02.07.2015 г., като съсобственик на имот от 670 (шестстотин и седемдесет) кв. м, съгласно Нот. акт № 21, т. V, д.№ 2097/1994 г., представляващ Поземлен имот № 1199 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от север - ПИ № 1200, от изток – дере и ПИ № 1197, от запад – полски път, от юг - ПИ № 1198. Поземлен имот № 1199 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 261199, с площ от 683 (шестстотин осемдесет и три) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.

6. Иван Димитров Баджинов няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе от 725 (седемстотин двадесет и пет) кв. м, находящ се в местността „Старите лозя“, в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. Иван Димитров Баджинов е подал Заявление № 194-И-1355-1/23.06.2015 г., като собственик на имот от 725 (седемстотин двадесет и пет) кв. м, съгласно Нот. акт № 45, т. VII, д.№ 2872/1994 г., представляващ Поземлен имот № 2582 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от север - ПИ № 1650, от изток – ПИ № 2583, от запад - ПИ № 2581, от юг – полски път. Поземлен имот № 2582 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 122582, с площ от 744 (седемстотин четиридесет и четири) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167.

7. Слава Петрова Любенова, починала на 25.02.2007 г., видно от Удостоверение за наследници № 129/22.07.2015 г., Велика Татева Божинова и Любомирка Татева Апостолова нямат заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ дворно място от 550 (петстотин и петдесет) кв.м, находящ в землището на с. Шейново, EKАTTE: 83106. Наследниците на Слава Петрова Любенова, Велика Татева Божинова и Любомирка Татева Апостолова са подали Заявление № 194-В-3042-1/01.07.2015 г., като собственици на имот от 550 (петстотин и петдесет) кв. м, съгласно Нот. акт № 138, т. V, д.№ 2094/1996 г., представляващ Поземлен имот № 303 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от север – полски път, от изток – полски път, от запад – ПИ № 305, от юг - ПИ № 304. Поземлен имот № 303 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 46.303 с площ от 551 (петстотин петдесет и един) кв. метра по Кадастралната карта на с. Шейново, ЕКАТТЕ: 83106.

След направената в ОбС "Земеделие" справка по имената на собствениците и номерата на имотите, описани в цитираните нотариални актове, приложени, няма образувани преписки за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи.

Съгласно §27 ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ( ДВ.бр.62/2010г.) ОбС Казанлък може да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд. ”

С аргументите, изложени до тук, Кметът на Общината предлага проект за решение, който общинските съветници приемат.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./, и чл. 45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат от счетоводен отчет следните имоти:

1. Поземлен имот № 181637 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на гр. Казанлък  идентичен с Поземлен имот № 1637 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 545 (петстотин четиредест и пет) кв. м,  в собственост на Слави Трифонов Стоянов по силата на Нот. акт № 91, т. VI, д.№ 2513/1994 г.

2. Поземлен имот № 160436 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на гр. Казанлък идентичен с Поземлен имот № 436 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 519 (петстотин и деветнадесет) кв. м, в собственост на Тинка Николова Христова по силата на Нот. акт № 142, т. II, д.№ 2301/1998 г.

3. Поземлен имот № 181643 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на гр. Казанлък  идентичен с Поземлен имот № 1643 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 858 (осемстотин петдесет и осем) кв.м, в собственост на Петър Господинов Петров по силата на Нот. акт № 108, т. VII, д.№ 3004/1994 г.

4. Поземлен имот № 181644 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на гр. Казанлък  идентичен с Поземлен имот № 1644 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 404 (четиристотин и четири)  кв. м,  в собственост на  наследниците на Тодорка Йовчева Ганева по силата на Нот. акт № 107, т. VII, д.№3003/1994 г.

5. Поземлен имот № 261199 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на гр. Казанлък  идентичен с Поземлен имот № 1199 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 683 (шестстотин осемдесет и три) кв.м, в собственост на Галина Василева Тенева и Спас Василев Спасов по силата на Нот. акт № 21, т. V, д.№2097/1994 г.

6. Поземлен имот № 122582 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на гр. Казанлък идентичен с Поземлен имот № 2582 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 744 (седемстотин четиредесет и четири) кв. м, в собственост на Иван Димитров Баджинов по силата на Нот. акт № 45, т. VII, д.№ 2872/1994 г.

7. Поземелен имот № 46.303 по Кадастралната карта на с. Шейново идентичен с Поземлен имот № 303 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 551 (петстотин петдесет и един) кв. м, в собственост на наследниците на Слава Петрова Любенова, Велика Татева Божинова и Любомирка Татева Апостолова по силата на Нот. акт №138, т. V, д.№ 2094/1996 г.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Слави Трифонов Стоянов, гр. Казанлък, ул.’’Пушкин’’№ 5, вх. В, ап. 58

Тинка Николова Христова, гр. Казанлък, ул.’’Банянска’’№ 15, вх. В, ап. 35

Петър Господинов Петров, гр. Казанлък, ж.к.’’Изток’’ бл. 11, ет. 4, ап. 16

Иванка Ганева Петрова, гр. Казанлък, ж.к.’’Изток’’ бл. 11, ет. 4, ап. 16

Стефка Ганева Стоянова, с. Енина, ул.’’Кольо Увалиев’’№ 31

Галина Василева Тенева, гр. Казанлък, ж.к.’’Изток’’ бл. 39, ет. 5, ап. 13

Спас Василев Спасов, гр. Казанлък, ул.’’Ал. Стамболийски’’№ 3А

Иван Димитров Баджинов, гр. Казанлък, ж.к.’’Изток’’ бл. 6, вх. А, ет. 4, ап. 12

Велика Татева Божинова, с. Шейново, ул.’’Васил Коларов’’№ 12

Любомирка Татева Апостолова, с. Шейново, ул.’’Опълченска’’№ 21

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За”  21. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията