РЕШЕНИЕ
№ 1447
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_3979/14.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот №057027, местност „Лъджански път” в землището на гр. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация е постъпило Заявление вх.№ 168–107–11/06.07.2015 г. от Дончо Тодоров Кацарски, управител на „СТРОЙМАТ-2002“ ЕООД с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 057027, местност „Лъджански път” в землището на гр. Казанлък с ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък.

Имот № 057027 е с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 5,016 дка, категория при неполивни условия - четвърта и граничи със следните поземлени имоти: № 000425 – полски път и № 057003 –нива. Имотът се намира от западна страна на пътя за Минерални бани Овощник.

Имотът попада в рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности /Ок/, съгласно ОУП на гр. Казанлък.

Желанието на Възложителя е да изгради курортен комплекс и обслужващи го дейности - сграда за настаняване на почиващи хора и с двигателни проблеми, за спорт, водни процедури, ресторант, кафе, рекреации, парк, сгради за битови и стопански нужди,  след промяна на предназначението на земята, като предназначението на имота бъде за „курорт и допълващи го дейности“ .

Заданието е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора, на основание чл.125, ал.7 от ЗУТ.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешение на Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя.

        

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, План- Схеми за Ел и ВиК захранване и транспортен достъп и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за поземлен имот № 057027, местност „Лъджански път” в землището на гр.Казанлък с ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, граничещ с поземлени имоти № 000425 – полски път и № 057003 –нива, с предназначение на имота за „курорт и допълващи го дейности“ , със средноетажно свободно застрояване.

2. Одобрява Заданиетo, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  „СТРОЙМАТ - 2002“ ЕООД, с управител на Дончо Тодоров Кацарски, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, кв.“Летище“ № 50- заявител.

 

Участвали в гласуване 19 общински съветници, от които „За”  18. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)