РЕШЕНИЕ
№ 1449
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70

Относно: ОС_4020/03.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно именуване на улица между кв. 34 и кв. 35 по плана с. Кънчево, с името 'Гранит'.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация Казанлък е постъпила докладна записка от Петър Петков, кмет на кметство Кънчево с предложение за именуване на улица в населеното място. На територията на с. Кънчево съществува улица, която е известна на населението с името „Гранит“, но се оказва, че не е включена в класификатора на адресите на селото, тъй като до момента не е имало регистрирани жители.  Необходимостта от именуването на улицата възниква при изразено желание на  собственици на УПИ ХIII-91 в кв.35 по плана на с. Кънчево за извършване на адресна регистрация. Улицата се намира между кв.34 и кв.35 по плана на с. Кънчево, между ул. „Искра“ и ул. „Мир“ /видно от приложената схема/. За да бъде удовлетворено желанието на собствениците да получат административен адрес, кметът предлага да се именува цитираната улица в с. Кънчево с името „Гранит“.

Към доклада прилагам докладна записка от кмета на кметство Кънчево и схема за разположение на улицата по плана на с. Кънчево.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл.78 и чл.81, ал.1, предл.1 от Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и на паметниците и други възпоменателни знаци на територията на община Казанлък,

Р Е Ш И:

 

Именува улицата между кв.34 и кв.35 по плана на с. Кънчево с името „Гранит“.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в гласуване 19 общински съветници, от които „За”  19. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията