РЕШЕНИЕ
№ 1450
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4039/10.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно поставяне на възпоменателна плоча на писателя Паун Генов в с. Средногорово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация Казанлък е постъпило предложение от Коста Меразчиев, кметски наместник на с. Средногорово, за поставяне на възпоменателна плоча на писателя Паун Генов в с. Средногорово, като призвание за дейността му. През 2015 г. се навършват 100 г. от рождението на Паун Христов Генов – поет, писател и историк. Роден е на 29 юни 1915 г. в  с. Средногорово. Завършва гимназия в гр. Казанлък. Сред любимите му учители са Стефан Попвасилев и Чудомир. В читалище „Искра” слуша лекции на Асен Златаров, Антон Страшимиров, Стилиян Чилингиров, Александър Балабанов и Владимир Русалиев, с които остава приятел цял живот. След гимназията се връща на село и като председател на читалището поставя основите на издателска библиотека „Селско възраждане”. Литературната си дейност започва много млад, като през 1930 г. публикува в детски вестници. През 1933 г. редактира и пише във в. „Хоризонт“: обединително звено на младите провинциални писатели. През 1944 г. завършва философия в Софийския университет. Редактор и журналист във в. „Младо село” (1936-1938), „Трезва младеж” (1936), „Светлоструй” (1939-1941), „Земеделско знаме” (1948-1950), „Народно земеделско знаме“ (1945-1947), „Кооперативно село” (1953-1963). Член на Съюза на българските писатели от 1940 г. Член на БЗНС. Репресиран след 9 септември 1944 г. Съставител на избрани произведения на Димана Данева и Коста Тодоров. Преводач на руска поезия. Автор на множество статии и рецензии за литература, кино, изобразителни изкуства. Лектор в много селски университети и читалища в цяла България. Автор е на книгите: „Нова вяра”, стихове и поеми (1938); „Предпролет“ (стихове, 1940); „Владая“ (поема, 1946); „Коста Тодоров“ (очерк, 1947); „Янко Забунов“ (очерк, 1948); „С любов и в труда и на сцената“ (очерци, Профиздат, 1966); „Приятна болка” (стихове, изд. „Български писател”, 1975); „Един живот в стихове” (стихове, изд. „БЗНС“, 1983); „Откоси от моята нива“ (стихове, „Български писател”, 1985) и романизираните биографии: „Райко Даскалов – история на един кратък, но с бури изпълнен живот” (1973); „Петко Д. Петков. Живот между два изстрела” (1978, 1980); „От бащиното рамо до държавното кормило“ (документални разкази за Александър Стамболийски, 1981); „Поет и държавник” (Животопис на Цанко Церковски, изд. „Български писател”, 1985); „Земята беше твоя жребий” (Книга за Стамболийски, изд. „БЗНС“, 1989).

Предложението е възпоменателната плоча да бъде поставена върху каменния зид-ограда на бащиния му дом, изработена e от мрамор с размери 40см x 60см. С надпис: „В този дом живя писателят ПАУН ГЕНОВ 1915-1999, Той обичаше селото и хората.“

Съгласно чл.84 ал.3 от Наредба №27 на Общински съвет, за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и други възпоменателни знаци на територията на общината към доклада прилагам снимка на макет на възпоменателната плоча и подписка от 29 жители, което удовлетворява изискването за най-малко 1% от жителите на населеното място.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  чл.83 ал.3, чл. 84, чл. 85 т.1 и чл.87 т.3 от Наредба № 27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината,

  

Р Е Ш И:

 

1. Да бъде поставена възпоменателната плоча на писателя Паун Генов;

2. Възпоменателната плоча да бъде поставена на бащиния му дом в с. Средногорово;

3. Средствата за изработването и поставянето на паметника по т.1 са осигурени от наследниците на писателя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  Коста Меразчиев – кметски наместник на с. Средногорово.

 

Участвали в гласуване 21 общински съветници, от които „За”  21. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията