РЕШЕНИЕ
№ 1451
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_3994/25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване проект за изменение на ПУП за квартали 210 и 212 по плана на Казанлък, премахване на улична регулация между осови точки 505 и 504 попадащи между кварталите. Предвиждане на места за 8 броя масивни гаражи.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че е подадено Заявление № 194-00-11 от 29.01.2014 г. с което е поискано изменение на Подробен устройствен план (ПУП) от живущите в блок на ул. “Розова долина„ №10, гр. Казанлък. С Решение №1192 от 17.12.2014 г. Общински съвет - Казанлък дава разрешение за изменение на План за улична регулация и на План за регулация на част от квартали 210 и 212 по плана на Казанлък на основание 124, ал.1 от ЗУТ

Съгласно изработения проект за изменение на ПУП се предвижда промяна на Плана за улична регулация между оосови точки 504 и 505, като една част от улицата се премахва, а се запазва друга част за осъществяване на подход в междублоковото пространство от ул. “Цар Иван Шишман“. Към УПИ  I-за ЖС и КОО в кв.212 се приобщава част от терена с възможност за застрояване на 5 броя гаражи и УПИ I-за ЖС и полуподземни гаражи в кв.210 се приобщава част от терена с възможност за застрояване на 3 броя гаражи. Поради това, че към момента междублоковото пространство е неблагоустроено с много малко места за паркиране на превозните средства на живущите в двата квартала намиращи се в централна градска част е разработено и предложение за план за застрояване и за благоустрояване на терена.

Съгласно чл.128, ал.1 и ал.5 от ЗУТ проектът е обявен в Държавен вестник бр.87 на 21.10.2014г. и в законоустановения срок не са постъпили възражения. Същия е разгледан на ОЕСУТ и одобрен с Решение № 40  по Протокол №23 от 27.11.2014 г.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява проект за изменение на Подробен устройствен план за квартали 210 и 212 по плана на Казанлък, както следва:

1.1. Премахване на улична регулация между осови точки 505 и 504 попадаща между квартали 210 и 212;

1.2. В квартал  212  - промяна на границите на урегулиран поземлен имот  I- „За жилищно строителство и КОО“ и преотреждането му в „За жилищно строителство, КОО и гаражи с места за 5 броя гаражи.;

1.3. В квартал 210 - разделяне на УПИ I за ЖС и полуподземни гаражи на Урегулирани поземлени имоти I-за ЖС и полуподземни гаражи - с места за 3 бр. гаражи  и Урегулиран поземлен имот II –за жилищно строителство.           

1.4. Изменение на План за застрояване за квартали 210 и 212 с предвиждане на места за 8 броя масивни гаражи .

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в гласуване 21 общински съветници, от които „За”  21. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията