РЕШЕНИЕ
№ 351
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.01.2017 г., Протокол № 20


Относно: ОС-975/27.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2017 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в изпълнение на чл. 96, ал.6 от Правилника за  организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък представя окончателен Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2017 година, придружен с Протокол за проведено обществено обсъждане на проектобюджета от 28.12.2016 година, като са отразени  приетите от кмета на общината,  като вносител  писмените  предложения  по реда на чл.96 ал.5 от Правилника.

Проектът за Бюджет на община Казанлък за 2017 година се внася за второ четене, в рамките на срока, определен с Решение №350 от 23.01.2017 година на ОбС – Казанлък.

В периода след  приключилото обсъждане на представения Проектобюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2017 година, са постъпили следните предложения   по разгледания и приет на първо четене бюджет, а именно:

1. Предложение от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък, относно включване в Инвестиционната програма, Приложение №13, под номер по ред 73: „Асфалтиране на ул. „Хината“ – 2350 кв. м на затворената ул. „Средна гора“. Предложението не се приема, тъй като заложените средства предвиждат цялостно асфалтиране на приоритетната за жителите на Казанлък ул. „Хината“. Тя е оценена като засягаща качеството на живот на повече жители на града и предвид лошото й състояние цялостният й ремонт е неотложен.

2. Предложение от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък, относно включване на мероприятие „Волейболен турнир „Купа-Роза“-девойки“ към Приложение №17, „Спортен календар“. Предвид нарастващата популярност на Фестивала на Розата и все по-богата програма в празничните дни се приветства намерението на Волейболен клуб „Казанлък“. Предложението се приема и Общината ще подкрепи частично след уточняване конкретния разчет на разходите за провеждането на  турнира. Предложението е отразено в Приложение №17;

3. Предложение от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък, относно включване на мероприятие „Рали планинско изкачване „Шипка-Дамасцена“ към Приложение №17, „Спортен календар“. Община Казанлък следи развитието и мероприятията на АСК „Казанлък Моторспорт“ и ежегодно го подкрепя финансово и заделя средства за неговата дейност. Предложението не се приема, тъй като „Рали планинско изкачване „Шипка-Дамасцена“ се финансира успешно по частен път.

4. Становище на комисията по Образование, младежки дейности, спорт и туризъм, относно корекция по Приложение №17, „Спортен календар“ да се завиши сумата в „м. май т.4“ с 300 лева за сметка на „Други т.5“ – становището се приема, като корекциите са отразени в  Приложение №17;

5. Становище на Комисия по бюджет и финанси към ОбС Казанлък, относно технически корекции – становището се приема, направените корекции са отразени в предложения проект за решение и приложенията към него.

6. Поради отпадане на Рали спринт „Казанлък“ 2017г. от Спортния календар на Българската федерация по автомобилен спорт за 2017 година, мероприятието отпада и от Спортния Календар на Община Казанлък. Със средствата предвидени в „Раздел II, т.1“ да се завиши сумата на „Други т.5“ - корекциите са отразени в  Приложение №17.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и  чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4  и ал.5 от ЗМСМА, чл.39 и чл. 94, ал.2 и ал.3 и Закона  за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017., ПМС № 374/2016., РМС№ 920/2016 г. и  чл.19, ал. 2  от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

 

Приема Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2017 година, както следва:

1. По  приходите в размер на 46 924 945 лева , съгласно Приложение №1:

1.1. За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер на 25 960 749  лева, в т.ч.

1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 24 236 653 лева.

1.1.2. Преходен остатък от 2016 година в размер на 1 724 096 лева

1.2. За местни дейности общо приходи в размер на 20 964 196 лева, в т.ч.:

1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер на 17 023 875  лева, в т.ч.:

1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 4 685 500 лева;

1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 10 879 085 лева.

1.2.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната  в размер на 1 459 290 лева

1.2.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер на 3 427 600 лева, в това число за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 116 000 лева;

1.2.3. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи в размер на 878 400 лева;

1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на(-) 452 635 лева;

1.2.5. Временни безлихвени заеми(нето) в размер на (-) 907 900 лева;

1.2.7. Заеми от банки и други лица в страната в размер на (-) 619 241 лева;

1.2.8. Друго финансиране в размер на 20 393 лева;

1.2.9. Преходен остатък от 2016 година в размер на  1 593 704  лева.

 

2. По разходите в размер на 46 924 945  лева, както следва:

2.1. За делегираните от държавата дейности – общо разходи  в размер на 25 960 749  лева, разпределени по функции и  дейности,  съгласно Приложение №3. В общата сума на разходите са включени капиталови разходи, от които - 206 824 лева собствено съучастие на СУ „Екзарх Антим I“ по проект Внедряване мерки за ЕЕ, 31 274 лева - собствено съучастие на ЦОП по проект Внедряване мерки за ЕЕ на сградата Община 2, 9 172 лева собствено съучастие на ЗЖ „Оптима“ по проект Внедряване мерки за ЕЕ на здравна служба с. Дунавци.

 

2.2. За местни дейности  - общо разходи в размер на 20 964 196 лева, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер на 18 274 859 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №4.

2.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер на 2 689 337 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

3. Приема Плана  за 2017 година по бюджетните взаимоотношения, временните безлихвени заеми и финансирането, както следва:

3.1. Трансфери:

3.1.1. Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 4 306 000 лева.

3.1.2. Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-), както следва (-) 452 635 лева:

- Съфинансиране към Министерството на Труда и социалната политика по проект „Красива България“ за обект Детска Ясла № 8 „Васил Левски“( –) 89 970;

-  Трансфер към Министерството на вътрешните работи за погасяване на задължения в размер  на  (-) 154 450;

-   Трансфер по проект „Опазване на околната среда“, ДДС (-) 236 997

- Трансфер от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изработване на Общ устройствен план (+) 28 782 лева;

 

3.2. Временни безлихвени заеми нето (-) 907 900, в т.ч.:

3.2.1        Предоставени Временни безлихвени заеми, в. т.ч:

-  ОПРЧР, "Незавим Живот" (-) 25 000 лева;

- ОП Региони в растеж "Образователна инфрастуктура" (-) 951 233 лева;

- ОП Региони в растеж  "Градска среда" (-) 565 505 лева;

- ОП Храни или основно материално подпомагане "Топъл обяд" (-) 2 500 лева;

- ОП Наука и образование за интелектен растеж "Дъга на толерантност" (-) 54 000 лева;

- 'BG 04 "Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в детски градини и ясли в град Казанлък" етап II (-) 133 939 лева.

- 'BG 04 "Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в детски градини и ясли в град Казанлък" (-) 22 145 лева.

- 'BG 08 "Реставрация, консервация и социализация на тракийски могили Хелвеция и Грифони"  (-) 11 535 лева;

3.2.2        Възстановени Временни безлихвени заеми, в т.ч.:

- 'BG 08 "Реставрация, консервация и социализация на тракийски могили Хелвеция и Грифони" (+) 404 304 лева;

- 'BG 04 "Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в детски градини и ясли в град Казанлък" (+) 352 153 лева;

- ОПРЧ, "Незавим Живот" (+) 25 000 лева;

- ОП Храни или основно материално подпомагане "Топъл обяд" (+) 2 500 лева;

- ОП Наука и образование за интелектен растеж "Дъга на толерантност" (+) 54 000 лева;

3.3. Заеми от банки и други лица в страната (-) 619 241, в т.ч.:

3.3.1 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)1 093 903 лева;

3.3.2 Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) 642 518 лева

3.3.3 Погашения по дългосрочни  заеми от други лица в страната – Фонд ФЛАГ и Фонд „ЕЕВИ“  (-) 433 238 лева;

3.3.4 Получени краткосрочни заеми от други лица в страната – фонд ФЛАГ- за мостово финансиране на проекти (+) 1 550 418 лева.

4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2016 година:

-          за делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №6;

-          за местни дейности, съгласно Приложение №7.

5. Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година, съгласно Приложение №8.

6. Утвърждава План–график за размера и сроковете за разплащане  на просрочените задължения от 2016 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 година, съгласно Приложение №9

7. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 150 000 лева.

8. Съгласно чл. 94 ал.3 от Закона на Публичните финанси, утвърждава 

8.1. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината  по бюджета на общината  в размер до  32 214 836 лева,  като наличните в края на годината не могат да надвишават 6 040 282  лева.

8.2. Максимален размер на новите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер до 36 241 690 лева, като  наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават  20 134 273 лева.

9. Утвърждава Лимит за поемане на нов общински дълг през 2017 година в размер на 1 550 418 лева и  максимален  размер на общинския дълг към 31.12.2017 година (чл. 39 от ЗПФ) -  4 315 994  лева.

10. Утвърждава разходи  за 2017 година в размер на 270 000 лева, разпределени по кметства, съгласно  Приложение № 10.

- В рамките на утвърдените средства са включени до 2000 лева за празник на населеното място и до 600 лева за зимно почистване на улиците и площадите на населените места.

- Средствата се разходват на база утвърдена  План-сметка.

 

11. Утвърждава числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение № 11.

12. Утвърждава Списък на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за 2017 година, съгласно  Приложение №12.

13. Приема Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2017 година в размер на 7 044 546 лева, съгласно Приложение №13.

14. Утвърждава разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2017 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.

15. Утвърждава Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

16. Утвърждава Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2017 година и средства в размер на 238 000 лева за реализирането му, съгласно Приложение №16.

17. Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 2017 година и средства в размер на 39 850 лева   за реализирането му и разходи в размер на 180 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. Средствата да бъдат разпределени от комисия,  определена със Заповед на Кмета  на Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет Казанлък, съгласно Приложение №17.

18. Утвърждава План за разходите  за клубове на пенсионера, инвалида и други  в размер на 38 390 лева и Календар на общински инициативи за хора в неравностойно положение  и средства за реализирането му в размер на 3 500 лева, съгласно Приложение №18.

19. Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 2017 година  и средства в размер на 30 000 лева, съгласно Приложение №19.

20. Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №21.

21. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22.

22. Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №23

-          Исторически музей „ Искра“;

-          ЛХМ „Чудомир“;

-          Художествена галерия Казанлък;

-          Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“

-          Общинска библиотека „Искра“;

-          Общински театър „Любомир Кабакчиев“. 

 

 

 

23. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Здравеопазване“, съгласно Приложение №24.

24. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Образование“, съгласно Приложение №25.

25. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №26.

26. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня майка, в това число дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27.

27. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28;

28. Дава право на делегиран бюджет на Общински детски градини на територията на община Казанлък, за средствата, определени съгласно формула на база на утвърден Единен разходен стандарт  за издръжка на децата в детските градини.

29. Утвърждава разходи в размер на 12 260  лева за плащане на членски внос за участие в неправителствени организации за 2017 година  – Национално сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България и Националната асоциация на секретарите на Общини в Република България.

30. Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Обществения посредник за 2017 година  в размер на 29 000 лева.

31. Определя следните лимити за разходи през 2017 година:

-          Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала  в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. В общия размер на средствата са включени и  припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

-          Лимит за представителни разходи, съгласно чл. 90, ал.1 и ал. 2  от Закона за държавния бюджет за 2017 г., както следва:

Ø  Кмет на Община Казанлък  – 23 000 лева;

Ø  Председател на Общински съвет Казанлък – 1 600 лева.

32. Определя  предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“,  да се предоставя от ОП “Кухня – майка, в т.ч. дейност детска млечна кухня“, при минимален норматив от   десет деца, ползващи услугата.

33. Определя средства в размер на 30 000 лева за изпълнение на Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби.

34. Разходи за помощи за погребения за следните категории лица, починали и погребани на територията на община Казанлък:

     34.1. Самотни лица, без близки и роднини;

           34.2. Бездомни;

           34.3. Безпризорни лица;

           34.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане;

           Разходите  за помощи по т.34 са в размер на 122 лева без ДДС  за следните услуги: 

Ø Некролог 6 броя                              2 лв.

Ø Ковчег и надгробен знак                68 лв.

Ø Превоз на покойника                     12 лв.  

Ø Изкопаване и заравяне на гроб       40 лв.

 

35. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на  10 000 лева, които се разпределят за следните случаи:   

Ø За лечение на служители от бюджетната сфера в особено тежко здравословно                         състояние в размер до 400 лв.

Ø Еднократна помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операцията, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозното лечение, в размер до 400 лв.

Ø Право на подпомагане  по т. 35 се ползва веднъж на 3 /три/ години.

36. Утвърждава средства в размер на 20 000 лева  за помощи по решение на Общинския съвет за финансиране на процедури „Ин витро“ за семейства и лица с репродуктивни проблеми

37. Утвърждава средства в размер на 15 000 лева  за  подпомагане на млади лекари, работещи в медицински заведения на територията на община Казанлък за  включване в обучение за медицинска специалност.

38. Утвърждава средства в размер на 240 000 лева за осигуряване на компенсации за допълнително намаление на билети и карти за пътуване на лица с постоянен адрес в населените места на община Казанлък, получаващи пенсия за изслужено време и старост. Целевите средства се изразходват за покриване на стари задължения със същата насоченост и предоставяне на нови компенсации.

39. На основание чл. 282, ал.21, т.3, във връзка с чл.294, т.2 от ЗПУО се дофинансират маломерни и слети паралелки за училища с общ брой под осемдесет ученика.

40. Общински съвет упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи споразумение с превозвачите на територията на общината за определяне на правата и задълженията на двете страни за осъществяване на дейностите по финансиране на допълнителното намаление до 50% от цената на билета или абонаментната карта, извън разпоредбите на ПМС №66 от 1991 година.

41. Оправомощава Кмета на община Казанлък  да извършва компенсирани промени, както следва:

41.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

41.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

41.3. В изпълнение на правомощията си по  предходните точки  Кметът издава заповеди.

41.4. Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсираните промени.

41.5. След извършване на промени по реда на т.41.1. и т.41.2, както и на тези по чл. 112, ал. 5 от ЗПФ, Кметът представя в Общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от общинския съвет ред.

42. Възлага на Кмета на Община Казанлък:

42.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

42.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди.

42.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

42.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

42.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията съответния управляващ орган и  на Министерство на финансите.

42.6. Да определи конкретните правомощия и отговорности на ръководителите на Второстепенни разпоредители  с бюджет  със своя заповед.

43. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

43.1. За всеки отделен случай Кметът на общината договаря или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с изискванията на финансиращия орган.

43.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  по общинския бюджет, да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

43.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  от сметките за средства от ЕС, да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ.

43.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

44. Определя  следните приоритети и последователност на плащанията в Общината:

44.1. При делегираните от държавата дейности – средствата се използват по предназначението, за което са предоставени, като приоритетни са разходите за стипендии и трудови възнаграждения.

44.2. При дейности, финансирани от местни приходи – средствата се ползват при следната последователност и приоритети:

Ø  трудови възнаграждения;

Ø  разходи по проекти, финансирани от ЕС;

Ø  главница и лихви по заеми;

Ø  плащания по план-график за просрочените задължения, утвърден от Общински съвет;

Ø  текуща издръжка и субсидии за организации с нестопанска цел.

45. Упълномощава Кмета на Община Казанлък:

45.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на Община Казанлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

45.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

 

46. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Казанлък за 2017 година, съгласно Приложение №29.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

 

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 30.

 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията