НАРЕДБА №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък

Приета с Решение № 405 от 27.04. 2006 г., изм. с Решение № 145/25.02.2009 г.,
изм. с Решение № 431/18.12.2012 г.


Изтегли документа