НАРЕДБА № 27 ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛТК, ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Приета с Решение № 405 от 27.04. 2006 г.


Изтегли документа