РЕШЕНИЕ
№ 835
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2018 г., Протокол № 42


Относно: ОС_2221/24.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Отчет за касовото изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г. Важно! С писмо вх. № ОС-2238/30.08.2018 г., вносителят прилага Протокол от проведено публично обсъждане на отчета.