РЕШЕНИЕ
№ 836
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2018 г., Протокол № 42


Относно: ОС_2222/24.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г. и на лицата по чл. 8а от Закона за Общинския дълг. Важно! С писмо вх. № 2296/25.09.2018 г., вносителят прави корекции в мотивите на доклада, по становище на ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че на основание чл. 9, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, Кмета на Общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от същия закон и го внася  за разглеждане и приемане в Общински съвет . 

В изпълнение на това задължение, представя на вниманието на общинските съветници Годишен отчет за структурата и състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от ЗОД към 31.12.2017 година, както следва:

 • Дълг, поет с договори за общински заеми.
 • - Дългосрочен дълг по договор за  общински заем  със  „Сосиете Женерал Експрес Банк” АД – съгласно  решение на ОбС Казанлък №162 от 09.04.2012 година с цел инвестиционни разходи в общ размер 1 996 582 лева с краен срок за погасяване 31.07.2017 година. Към 01.01.2017 година остатъчния размер по дълга е 293 903 лева, като през година са извършени плащания по главницата в размер на 293 903 лева. Остатъчният размер на главницата по дългосрочния дълг по договор за общински заем  към 31.12.2017 г. е 0 лева.  Платените разходи за лихви за 2017 година възлизат на 3 037 лева.

  • Дългосрочен дълг по договор за общински заем  с „Общинска банка“ АД, съгласно  решение на ОбС Казанлък №1063 от 28.08.2014 година с цел инвестиционни разходи в общ размер 4 000 000 лева с краен срок за погасяване 24.11.2020 година. Към 01.01.2017 година остатъчния размер по дълга е 3 133 333 лева, като през година са извършени плащания по главницата в размер на 800 000 лева. Остатъчният размер на главницата по дългосрочния дълг по договор за общински заем  към 31.12.2017 г. е 2 333 333 лева.  Платените разходи за лихви за 2017 година възлизат на 83 518 лева. 
  • Дългосрочният заем се погасява, съгласно утвърден погасителен план в размер на 800 000 лева годишно и няма просрочени погасителни вноски.
  • Дългосрочен дълг по договор за общински заем с Фонд  „Енергийна ефективност и възстановяеми източници“, съгласно  решение на ОбС Казанлък № 886 от 12.03.2014 година с цел  финансиране на общински проект „Внедряване мерки за енергийно-ефективна реконструкция на МБАЛ „Хр. Стамболски“ в общ размер 400 000 лева, като са усвоени 392 549 лева, с краен срок за погасяване 20.04.2019 година.

  Към 01.01.2017 година остатъчния размер по дълга е 229 986 лева, като през година са извършени плащания по главницата в размер на 98 137 лева. Остатъчният размер на главницата по дългосрочния дълг по договор за общински заем към 31.12.2017г. е 130 849 лева. Платените разходи за лихви са в размер на 10 121 лева. 

  Дългосрочният заем се погасява съгласно утвърденият погасителен план и няма просрочени погасителни вноски.

  • Дългосрочен дълг по договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, съгласно  решение на ОбС Казанлък №862 от 24.01.2014 година с цел инвестиционни проекти – за финансиране на собственото участие на община Казанлък за изпълнението на проект „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ- Казанлък“,    в общ размер 1 340 326 лева с краен срок за погасяване 25.12.2018 година.

  Към 01.01.2017 година остатъчния размер по дълга е 670 126 лева, като през година са извършени плащания по главницата в размер на 335 100 лева. Остатъчният размер на главницата по дългосрочния дълг по договор за общински заем към 31.12.2017г. е 335 026 лева.

  Платените разходи за лихви са в размер на 20 064 лева, за такси 1 200 лева. Дългосрочният заем се погасява съгласно утвърденият погасителен план и няма просрочени погасителни вноски.

  • Дългосрочен Договор за кредит с  „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на  допустими разходи за изпълнението на одобрен проект „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ в общ размер на 404 304 лева, като са усвоени 392 769 лева, платими еднократно  до 31.03.2018г. Цялата сума е възстановена предсрочно – на 11.12.2017 година. Платените разходи за лихви са 11 163 лева, за такси 1 220 лева.
  • Дългосрочен договор за кредит с  „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на  допустими разходи за изпълнението на одобрен проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък“ в общ размер на 238 214 лева, като са усвоени 216 069 лева, платими еднократно до 31.03.2017г.  Цялата сума е възстановена предсрочно – на 15.12.2017 година. Платените разходи за лихви са в размер на 6 569 лева, за  такси – 1 231 лева.
  • Безлихвен заем по Извънбюджетни сметки и фондове, отпуснат по реда на Закона за публичните финанси – съгласно решение на ОбС Казанлък №1210 от 29.01.2015 година с цел покриване на временен недостиг на средства в общ размер 4 353 042  лева за изпълнение на Интегриран воден проект на Община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда“ при условия и по ред, определени съгласно Закона за Публичните финанси.  С решение №47/2016 на ОбС - Казанлък е рефинансиран. Към 30.06.2018 г. безлихвеният заем е погасен от Извънбюджетни сметки и фондове.
  • Краткосрочен договор за кредит с  „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на одобрен проект  „Обновяване на градската среда в град Казанлък“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по Приоритетна ос 1 в общ размер на 1 178 081 лева, като към 31.12.2017 г. са усвоени 758 226 лева, платими еднократно до 25.10.2017г.  Платените разходи за лихви са в размер на 1 579 лева, за  такси – 693 лева.

  Съгласно Решение №813 от 26.07.2018 г. Общински съвет - Казанлък трансформира остатъкът по дълга към юли 2018 година в размер на 378 081 лева в дългосрочен със срок на погасяване 25.06.2019 г. с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 • Общински гаранции  - Община Казанлък няма издадени общински гаранции.
 • Дълг на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг – не е поеман дълг от лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг.
 • Съгласно чл. 32 от Закона за публичните финанси, съотношението на плащанията по дълга не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на изравнителната субсидия  и собствените приходи.
 •              Годишен размер на плащанията по дълга

  x 100 < 15%

   

  Средногодишния размер на собствени приходи и обща изравнителна субсидия за последните три години

   
   

  1 180 458

  x 100 = 7,18%

   

   

  16 433 963

   

   

   

   
         

   

   

  При изчисляване на съотношението не се включват плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД, плащания по заеми от лица, попадащи в сектор "Държавно управление", съгласно чл.32, ал.5 от ЗПФ, както и по заемите от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Фонд  „Енергийна ефективност и възобновяеми източници и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" – ЕАД ", заеми от други общини, годишния размер на плащанията по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори - съгласно чл.85 от ЗДБРБ за 2018 г.); плащанията  по главницата на съществуващ дълг със средства от нов дълг, който е поет за рефинансирането му. Размерът на общинския дълг към 31.12.2017 г. по бюджетни сметки е в размер на 3 557 434 лв. Новият общински дълг поет през 2017 година по бюджетни сметки е в размер на 758 226 лв. по проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“.

  Общо извършените плащания по главниците за дълга за 2017 година -  2 135 978 лева. Извършените плащания за лихви, такси, комисионни и други – 140 395 лева

  Общо извършени плащания по дълга за 2017 г. за главници и други разходи 2 276 373 лева.

  От които:

  • плащания, които се изключват от показателя – 1 095 915 лева;
  • плащания, влизащи в изчислението на показателя – 1 180 458 лева

  Средногодишен размер на изравнителната субсидия /без средствата за зимно поддържане/ и собствените приходи на Община Казанлък за периода 2014 г. – 2016 г. е 16 433 963 лева. 

  Съотношението на плащанията по дълга на Община Казанлък за 2016 година спрямо средногодишния размер на изравнителната субсидия  и собствените приходи за последните три години е 7,18%.

  Съгласно изискванията на действащото законодателство, в срок не по-късно от 10-то число на следващия месец се отразяват текущите промени в обстоятелствата на поетия дълг и се информира  Министерство на финансите за промяна в данните за дълга, чрез отразяване на информацията в „Регистър общински дълг”.  Това свое задължение община Казанлък изпълнява стриктно и в указаните срокове.

   

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл.21, ал.1, т.23  ЗМСМА, чл.9, ал.3 от Закона за Общински дълг  и  чл.39, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

   

  Р Е Ш И:

   

  Приема Годишния отчет за състоянието на общинския дълг  и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2017 година.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

   

  Участвали в гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)