РЕШЕНИЕ
№ 906
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45

Относно: ОС_2392/08.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед № 1765 от 05.11.2018 г. на кмета на общината с проект за решение относно промяна на маршрутни разписания на междуселищни автобусни линии и маршрутно разписание на Градска линия № 12 - почивни дни от общинска транспортна схема на гр. Казанлък. С писмо вх. № ОС-2427/20.11.2018 г., вносителят прилага коригирано маршрутно разписание на междуселищна автобусна линия "Казанлък - Горно Изворово".


Мотиви: Кметът на общината докладва, че промяната в междуселищната Транспортна схема има за цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност на транспортното обслужване на градската и междуселищната  територия, постигане на по-добър обхват и достъпност, както и подобряване на скоростта на обслужване.

Общинската транспортна схема на Община Казанлък е приета от Общински съвет – Казанлък през 2000 г.  и не са променяни приетите маршрутни разписания, с изключение на добавяне на спирки и незначителни промени в маршрутите. Променените икономически условия и демографски характеристики дават отражение върху пътникопотока по линиите от Общинската транспортна схема. Извършихме преброяване на пътникопотока в междуселищните транспортни линии. Проучихме пътникопотока при придвижването до/от работните места, учебните заведения и по–големите обществени места.

В резултат на анализа и проучванията могат да бъдат направени следните изводи:

  • голяма част от населението на общината използва за придвижване личните си автомобили;
  • значително е увеличен таксиметровият превоз;
  • увеличен е обема на специализирания превоз на предприятията;
  • незначителен е пътникопотокът в непиковите часове;
  • по-голяма част от пътниците са пенсионери и ученици, които пътуват с 50 % намаление;
  • част  от маршрутите по автобусните линии се припокриват.

Изготвените проекти за актуализация на маршрутните разписания са сведени до знанието на кметовете на всички населени места с оглед оповестяване и провеждане консултации със заинтересованите граждани и организации, ползващи и/или зависими от обществения превоз на пътници до съответното населено място. В тази връзка и след обсъждане на местно ниво всеки кмет е депозирал становище по промяната в маршрутните разписания на автобусните линии, към които има отношение. Промените  са съобразени с тях.

В изпълнение на изискванията на чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, със Заповед № 747/28.04.2017 г. на кмета на община Казанлък, е назначена комисия от специалисти от общината, представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Областно пътно управление и браншовите организации. След разглеждане на предложения проект за промяна на маршрутното разписание на вътрешноградските и междуселищните линии комисията е изготвила протоколи от проведеното заседание.

Във връзка с горното кметът предлага оптимизиране на общинската Транспортна схема в частта за  междуселищни автобусни линии и градска линия №12 - почивни дни.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.25 от ЗМСМА чл. 8, ал.3 и 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Обн. ДВ. бр. 32 от 29 март 2002 г.), във вр. с чл.17, ал.4, т.1 и ал.5 от Закона за автомобилните превози,

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава маршрутни разписания на междуселищни автобусни линии от общинска Транспортна схема, приложени към настоящото решение.

2. Утвърждава маршрутно разписание на градска автобусна линия № 12 – почивни дни от общинската Транспортна схема, приложени към настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията