РЕШЕНИЕ
№ 907
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45


Относно: ОС_2317/08.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 31, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.37, с площ 259 кв.м в гр. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 17 100 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че с Решение №232/28.07.2016 г. на ОбС – Казанлък е открита процедура за приватизация на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.537 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка пет три седем) с площ 259 (двеста петдесет и девет) кв. м по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, кв. 284. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Номер по предходен план: 39, квартал: 284, парцел: IV. Съседи: 35167.501.476; 35167.501.538; 35167.501.536.

За обекта е изготвен анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Съгласно заключенията към правните анализи, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот. Данъчната и пазарната оценка на обекта са в размер съответно на 5 827.50 лв. и 17 100 лв.

Обектът е включен под № 11 в Приложение № 1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2018 г., приета с Решение № 600/30.11.2017 г., изменена и допълнена с Решение №810/26.07.2018 г. на ОбС-Казанлък и прогнозната му цена е 8 000 лв.

С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, кметът счита за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение №232/28.07.2016 г. за откриване на процедура за приватизация,

 

Р Е Ш И:
 

I. Утвърждава пазарна оценка от м. август 2018 г. на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.537 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка пет три седем) с площ 259 (двеста петдесет и девет) кв. м по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, кв. 284. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Номер по предходен план: 39, квартал: 284, парцел: IV. Съседи: 35167.501.476; 35167.501.538; 35167.501.536., определена в размер  17 100 (седемнадесет хиляди и сто) лв.

II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:

Поземлен имот с идентификатор 35167.501.537 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка пет три седем) с площ 259 (двеста петдесет и девет) кв. м по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, кв. 284. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Номер по предходен план: 39, квартал: 284, парцел: IV. Съседи: 35167.501.476; 35167.501.538; 35167.501.536, при следните условия:

1.Начална тръжна цена:  17 100 (седемнадесет хиляди и сто) лв. без ДДС

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за  продажба по сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – ст. 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ  при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF  до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър на Агенция по вписванията  при Министерство на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено до 6 месеца преди датата на търга (не се прилага за кандидати - физически лица, които нямат качества на търговец).

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в ст. 29  на Община Казанлък.

10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на тридесет и петия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.

IІІ. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. II, ведно с информационен меморандум като част от нея.

ІV. За провеждане на търга по т. II,  назначава комисия в състав:

Председател: Сергей Иванов Тончев, началник отдел ИУС;

Членове:        Здравко Красимиров Балевски, началник отдел ПНОЧРОП;   

                         Татяна Станева Тодорова, гл. експерт ИУС;

                         Галина Веселинова Дичева,  ст. експерт ИУС;

                         Олга Тенева Шикова – гл. експерт ИУС;

                         Джамал Неджипов Папарланов - общински съветник.

Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт;

                                  Таня Василева Бъчварова -  мл. експерт ИУС.

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1% от достигнатата тръжна цена за всеки от търговете по т. III , което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

V. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. II, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.).

 

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 25.


Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)