РЕШЕНИЕ
№ 911
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45

Относно: ОС_2397/09.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед № 1765 от 05.11.2018 г. на кмета на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот № 37, с площ 1278 кв.м, в местност "Лагера" в землището на с. Розово, общ. Казанлък, чрез продажба на общинската част  - 798/1278 идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата от 810,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-С-3970-2/30.03.2018 г. от Светослав Р. Юлиев за прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот №37, целия с площ 1278 кв. м, в м. „Лагера“ в землището на с. Розово по Кадастрален план, одобрен със Заповед №648/18.07.1996 г. на кмета на Община Казанлък; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята при неполивни условия: седма; при граници: север – път; изток – ПИ №38; юг – ПИ №158 и ПИ №156 и югозапад – ПИ №156.

Заявителят е собственик  на 480/1278 идеални части от ПИ №37 и построената в имота сезонна постройка по нотариален акт №78, т. 1, рег. №502, нот. дело №67/2018 г., вписан в СВ - Казанлък с дв. вх.  рег. 979,  вх. № 980 от 22.02.2018 г., акт № 6, т. 4, дело № 657 и Нотариален акт №79, т. 1, рег. №503, н. дело №68/21.02.2018 г., вписан в СВ - Казанлък с дв. вх.  рег. № 980,  вх. №981 от 22.02.2018 г., акт №7, т. 4, дело № 658.

Община Казанлък е собственик на 798/1278 идеални части от Поземлен имот № 37 целия с площ 1278 кв. м, в м. „Лагера“ в землището на с. Розово по Кадастрален план, одобрен със Заповед №648/18.07.1996 г. на кмета на Община Казанлък; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята при неполивни условия: седма; по акт за частна общинска собственост №3562/29.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. рег. №4167 от 18.07.2018 г., вх. №4174, акт 16, т. 14, н. д. 2980.  Поземленият имот е неподеляем. При разпореждане, земеделските имоти не могат да се разделят на части с размери, по-малки от размерите, определени в чл. 72 от ЗН (за земеделска земя на части по-малки от 3 дка).

По реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и на основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост в правомощията на Общински съвет - Казанлък е да вземе решение за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от имота. Изготвени са данъчна и пазарна оценки на общинския имот, представляващ 798/1278 идеални части от Поземлен имот №37 целия с площ 1278 кв. м, в м. „Лагера“ в землището на с. Розово по Кадастрален план, одобрен със Заповед №648/18.07.1996 г. на кмета на Община Казанлък, при граници: север – път; изток – ПИ №38; юг – ПИ №158 и ПИ №156 и югозапад – ПИ №156.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 47,88 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404041395/14.05.2018 г. на дирекция МП – Община Казанлък. Предложената пазарна оценка от независим оценител на недвижими имоти с вх. №94-С-5970-2'3-1'2 от 12.10.2018 г. е в размер на 810,00 лв., без ДДС.

На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинския съвет определя цената на имота. 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 1  и ал. 2  от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот №37 (тридесет и седем) целия с площ 1278 (хиляда двеста седемдесет и осем) кв. м, в м. „Лагера“ в землището на с. Розово по Кадастрален план,  одобрен със Заповед №648/18.07.1996 г. на кмета на Община Казанлък, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята при неполивни условия: седма; при граници: север – път; изток – ПИ №38; юг – ПИ №158 и ПИ №156 и югозапад – ПИ №156, чрез продажба на общинската част – 798/1278 (седемстотин деветдесет и осем към хиляда двеста седемдесет и осем)  идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата от 810,00 (осемстотин и десет) лева, без ДДС.

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договора за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на съсобственика.  

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Светослав Р. Юлиев, с адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)