РЕШЕНИЕ
№ 912
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45


Относно: ОС_2417/19.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 340,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 42 кв.м, представляваща реална част от УПИ IV-135 с обща площ 667 кв.м в кв. 39, с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-Д-2839-2/22.10.2018 година от Диян Й. Стоянов за доброволно прилагане на Подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) IIII-133 в кв. 39 в село Голямо Дряново, по ПУП, одобрен със Заповед № 135/1995 година на Кмета. Заявителят е собственик на имот с пл. № 133 с площ 595 кв.м, съгласно н.а. вх. № 6247/14.09.2017 г, Акт № 192, т. 21, д. № 4490.

За да бъде приложен доброволно Подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за продажба на земя с площ 43 кв.м, която Община Казанлък притежава в имота, съгласно Акт за частна общинска собственост № 3593 от 31.10.2018 година, вписан в Служба по вписванията с вх.№ 6905/07.11.2018 г, Акт № 68, т. 24, н. д. 5025.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б.„б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя е 113,50 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404043946/30.10.2018 г. на дирекция „Местни приходи”. По изготвената пазарна оценка стойността е 340,00 лева.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б. „б“   от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена от 340,00 (триста и четиридесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост: Незастроена земя с площ 43 (четиридесет и три) кв.м, при граници: североизток-УПИ IV-135, югоизток-им. № 133, югозапад-УПИ II-132, северозапад-улица, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот III-133 (трети за едно три три) в кв. 39 (тридесет и девети) в село Голямо Дряново, община Казанлък, област Стара Загора по ПУП, одобрен със Заповед № 135/1995 година на Кмета, с обща площ 638 (шестстотин тридесет и осем) кв.м и граници:  североизток УПИ IV-135, югоизток- УПИ V-134, югозапад-УПИ II-132, северозапад – улица.

2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Диян Йорданов Стоянов, ЕГНхххххххххх за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Диян Йорданов Стоянов.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Диян Й. Стоянов от гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване  25  общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)