РЕШЕНИЕ
№ 915
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45


Относно: ОС_2399/09.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 106 кв.м за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, находящ се в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.838 с Начин на трайно ползване "За друг вид озеленени площи" и е с обща площ 399 кв.м, по плана на гр. Казанлък, ул. "Цар Иван Шишман". Постъпи писмо с вх. № ОС-2433/23.11.2018 г. от вносителят, с приложено копие от Акт за публична общинска собственост № 615/20.11.2018 г.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2017 г. е приета с Решение № 600/30.11.2017 г. на Общински съвет - Казанлък. В Приложение № 12 „Описание на обектите с временен статут, които Община Казанлък е отдала под наем“, позиция 43 е записан, че е отдаден под наем „Общински терен - ул.“Цар Иван Шишман“, под ОУ „Екзарх Антим I“ и сключен Договор № 147/Д03-29/05.11.2015 г. за срок от 5 /пет/ години след проведен публичен търг с тайно наддаване. Договорът е прекратен едностранно от наемателя, считано от 07.08.2018 г.

Във връзка с проведения публичен търг наемателят поставя временно преместваемо съоръжение с обща площ 50 кв.м. и облагородява пространството около него.

Поради прекратеният договор, вносителят предлага Общинския терен – част от публична общинска собственост, находящ се в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.838, гр. Казанлък с обща площ 399 кв.м., отново да бъде отдаден под наем за поставяне на временно преместваемо съоръжение, което да бъде с предмет на дейност: заведение за хранене и развлечения и да е с площ 106 кв.м.

Поземленият имот, в който попада терена, по смисъла на ЗОС е публична общинска собственост, Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи и е с площ 399 кв.м. Съгласно чл. 14, ал. 7 от ЗОС, свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Необходимата площ на терена за поставяне на временното преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения е 106 кв.м. Месечната наемна цена е в размер на 424.00 лв., която е изчислена съгласно чл. 68, ал. 1 "Минимален месечен наем на кв.м. за свободни площи и незастроени терени за поставяне на павилиони по Наредба № 21 в гр. Казанлък – първа зона" от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, приета с Решение № 276/24.09.2009 год.

Община Казанлък предлага да бъде взето решение за отдаване под наем на общинския терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, чрез публично оповестен конкурс.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 80, т. 1 и чл. 96 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък,

Р Е Ш И:

 

I. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 106 кв.м за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, находящ се в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.838, с Начин на трайно ползване „За друг вид озеленени площи“ и е с обща площ 399 кв.м, по плана на гр. Казанлък, ул.“Цар Иван Шишман“.

 

1. Условия на публично оповестения конкурс:

1.1.Начален месечен наем – 424,00 лв. /четири стотин двадесет и четири лева./;

1.2.Срок на договора – 10 години;

1.3.Благоустройствени мероприятия:

  • Благоустройство и озеленяване на терена и около него;
  • Други благоустройствени мероприятия по предложение на кандидата;

1.4. Спечелилият кандидат се задължава да извърши и предаде в собственост на Община Казанлък Благоустройствените мероприятия по т.1.3, в срок до шест месеца от датата на издаване на Разрешението за поставяне на временното преместваемо съоръжение, като за целта се подпишат приемателно – предавателни протоколи.

1.5. След изтичане срока на договора или предсрочното му прекратяване изграденото временно преместваемо съоръжение остава в собственост на Община Казанлък, като за целта се подпише приемателно – предавателен протокол.

 

2. Критерии, начин на оценка и класиране на кандидатите:

2.1. Месечен наем – не по малко от началния месечен наем – 20 %

2.2. Идеен вариант, ведно с обяснителни записки за изграждане на временно преместваемото съоръжение за заведение за хранене и развлечения – 10 %

2.3. Идеен вариант за Благоустройство и озеленяване на терена и около него, който да включва: ситуационна скица с нанесени размери; 3 D визия, апликирана върху реално заснет екстериор – минимум от три различни ъгъла – 11%

2.4. Идеен вариант за Други благоустройствени мероприятия по предложение на кандидата, който да включва: ситуационна скица с нанесени размери; 3 D

визия, апликирана върху реално заснет екстериор – минимум от три различни ъгъла – 12%

2.5. Размер на инвестициите свързани с изграждането на временното преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, подробно изписани в Количествено-стойностна сметка–не по-малко от 120 000лв.–10%

2.6. Размер на инвестициите свързани с реализацията на Благоустройство и озеленяване на терена и около него, подробно изписани в Количествено-стойностна сметка - не по-малко от 30 000лв. – 15%

2.7. Размер на инвестициите /подробно изписани в Количествено-стойностна сметка/ на Други благоустройствени мероприятия по предложение на кандидата –13%

2.8. Срок за изграждане на временното преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения – не по-дълъг от три месеца – 9%

2.9. Начин на оценка на кандидатите – по десетобалната система на всеки от критериите чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените тежести. В случай на не представяне на Други благоустройствени мероприятия от кандидата, същият се допуска до участие в конкурса, като се оценява с 0 /нула/ точки.

2.10. Класиране на кандидатите – в низходящ ред.

 

3. Публично оповестеният конкурс да се открие на 25.01.2019 год. от 11.00 часа в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Розова Долина", № 6 в стая № 21А,  втора дата – 15.02.2019 год., при същите условия.

 

4. Депозит за участие е парична вноска в размер на 50 % от наемната цена на обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в срока за подаване на документите, а именно 212,00 лв. /двеста и дванадесет лева/.

 

5. Конкурсната документация се закупува от Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в рамките на работното време на центъра, в срок 17.01.2019 год. до 16.30 часа, срещу цена в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС в брой на касата на общината, а за втора дата до 16.30 часа на 07.02.2019 год.

 

6. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише Деловодство в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул.“Розова долина“ № 6, гр. Казанлък, всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 16.30 часа на деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.

Документите, съгласно чл. 100 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, се представят в запечатан плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на кандидата.

 

7. Необходими документи за участие в публично оповестения конкурс, които трябва да съдържа плика:

7.1. Заявление за участие по образец, приложено в конкурсната документация – по образец;

7.2. Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта – по образец;

7.3. Служебна бележка по чл. 103, ал. 1от наредба № 15 на ОбС – Казанлък -  по образец;

7.4. Оферта за предложения месечен наем – по образец;

7.5. Представяне на кандидата;

7.6. Документ за платен депозит – оригинал;

7.7. Документ за внесена такса – заверено копие;

7.8. Идеен вариант, ведно с обяснителни записки за изграждане на временно преместваемото съоръжение за заведение за хранене и развлечения;

7.9. Идеен вариант за Благоустройство и озеленяване на терена и около него, който да включва: ситуационна скица с нанесени размери; 3 D визия, апликирана върху реално заснет екстериор – минимум от три различни ъгъла

7.10. Идеен вариант за Други благоустройствени мероприятия, който да включва: ситуационна скица с нанесени размери; 3 D визия, апликирана върху реално заснет екстериор – минимум от три различни ъгъла, схема и вида на спортните уреди, брой, вид и сертификат за съответствие;

7.11. Размер на инвестициите свързани с изграждането на временното преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, подробно изписани в Количествено-стойностна сметка;

7.12. Размер на инвестициите свързани с реализацията на Благоустройство и озеленяване на терена и около него, подробно изписани в Количествено-стойностна сметка;

7.13. Размер на инвестициите /подробно изписани в Количествено-стойностна сметка/ на Други благоустройствени мероприятия;

7.14. Срок за изграждане на временното преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения

7.15. Нотариално заверено пълномощно при необходимост – оригинал;

7.16. За лицата, регистрирани по Търговския закон е задължително посочването на ЕИК или ИК БУЛСТАТ.;

 

8. Оглед на обектите – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока на подаване на документи за участие.

 

II. Утвърждава конкурсна документация със следното съдържание:

1. Заявление за участие по образец, приложено в конкурсната документация – по образец;

2. Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта – по образец;

3. Служебна бележка по чл. 103, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък – по образец;

4. Оферта за предложения месечен наем – по образец;

5. Извадка от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък в частта за провеждане на публично оповестен конкурс;

6. Условия на публично оповестения конкурс;

7. Проект на договор за наем;

8. Одобрена схема от гл. архитект на общината, за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения.

 

III. На основание чл. 97 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, публично оповестения конкурс, да се проведе от комисия в състав:

Председател: Сергей Тончев - н-к отдел ИУС

Членове:        Здравко Балевски - н-к отдел ПНОЧРОП

Георги Стоев - гл.архитект

                        Татяна Станева - гл.експерт ИУС

Руслана Димова – гл.експерт ИУС

                       Снежана Станчева – мл.експерт ИУС

                        Румяна Друмева - общински съветник 

 

В отсъствие на председателя на комисията, същия да бъде заместен от Татяна Станева, гл.експерт ИУС.

В отсъствие на юриста на комисията, същия да бъде заместен от Кольо Байков, ст.юрисконсулт.

В отсъствие на друг член на комисията: Олга Шикова, гл.експерт ИУС.

 

IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публично оповестения конкурс при спазване изискванията на гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС, както и да сключи договор със спечелилият участник.

Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник, съгласно чл. 98, ал. 3 от Наредба № 15 на ОбС за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявения конкурс за отдаване под наем.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване  24  общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията