РЕШЕНИЕ
№ 916
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45

 

Относно: ОС_2405/13.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-2434/26.11.2018 г. с приложени копия от АПОС и Архитектурен план, по становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в съответствие с изискванията на чл. 19 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в Община Казанлък е постъпило Заявление с вх. № 63-71-3/12.10.2018 г. и документи, изискващи се по ал. 4 от Йордан Георгиев председател на СНЦ “Спортен клуб по стрелба с лък Раптор Арчери” и Заявление с вх. № 40-43-6/15.10.2018 г. от Нели Йончева председател на СНЦ „Клуб по спортна стрелба Севтополис“ за ползване на спортна база за осъществяване на спортна дейност.

Във връзка с това кметът предлага ОбС – Казанлък да разгледа предложението за общински обекти, както следва:

1. Общински обект “Зала за стрелба”, с позиция 7, Приложение № 14 на ГПУРИОС за 2018 г.,  за която е съставен АПОС № 386/03.06.2016 г., находяща се в СУ„Екзарх Антим I“, гр. Казанлък,  с площ от 180,60 кв.м, ведно с прилежащите общи части и санитарен възел.

2. Общински обект “Зала за стрелба”, с позиция 8, Приложение № 14 на ГПУРИОС за 2018 г., за която е съставен АПОС № 386/03.06.2016 г., находяща се в СУ„Екзарх Антим I“, гр. Казанлък с площ от 98,90 кв.м, ведно с прилежащите общи части и санитарен възел.

Предвид гореизложеното, кметът предлага да бъде взето решение за отдаване под наем на общинските обекти, без публичен търг или публично оповестен конкурс част от имот публична общинска собственост със спортно предназначение.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 19, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

I. Да се предостави, чрез пряко договаряне за срок от три години части от имот публична общинска собственост със спортно предназначение, както следва:

1. На СНЦ “Спортен клуб по стрелба с лък Раптор Арчери“, с ЕИК/ПИК 123737114, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „ Иван Милев“№ 4, представлявано от Йордан Пенков Георгиев, срещу заплащане на месечен наем в размер на 50 лв. без ДДС, общински обект “Зала за стрелба”/Обект № 1 от приложен Архитектурен план на етажа/, с площ 180,60 кв.м, ведно с ½ от санитарен възел /Обект № 3/, част от приземен етаж от сграда с идентификатор 35167.504.1234.1, с обща площ от 579 кв.м, предназначение: „Сграда за образование“, находяща се в ПИ с идентификатор 35167.504.1234, обект СУ „Екзарх Антим I”, за който е съставен АПОС № 386/03.06.2016 г.

 2. На СНЦ „Клуб по спортна стрелба Севтополис“, с ЕИК/ПИК 123763415, със седалище и адрес на управление, гр. Казанлък, ул. „Ал. Батенберг“ № 42, вх. Б, ап. 20, представлявано от Нели Станчева Йончева, срещу заплащане на месечен наем в размер на 30 лв. без ДДС, общински обект: “Зала за стрелба” /Обект № 1 от приложен Архитектурен план на етажа/, с площ 98,90 кв.м, ведно с ½ част от санитарен възел /Обект № 3/, част от приземен етаж от сграда с идентификатор 35167.504.1234.1, с обща площ от 579 кв.м, предназначение: „Сграда за образование“, находяща се в ПИ с идентификатор 35167.504.1234, обект СУ „Екзарх Антим I”, за който е съставен АПОС № 386/03.06.2016 г.

 

ІІ.  Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи договори за наем със спортните клубове  по т. І за срок от три години .

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване  27  общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията