РЕШЕНИЕ
№ 917
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45

Относно: ОС_2374/30.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – План за застрояване, Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 38563.13.190 по КККР на община Казанлък, в землището на с. Копринка, местност „Адалъка"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Общинска администрация е постъпило Заявление вх. № 194–Х–41–3/24.10.2018 г. от Христомир Г. Генчев, с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 38563.13.190 по КККР на община Казанлък в землището на с. Копринка, местност „Адалъка“.

Поземлен имот с идентификатор 38563.13.190 е с площ от 3,253 дка и начин на трайно ползване „За водостопанско и хидромелиоративно съоръжение“. Имотът граничи единствено с Поземлен имот с идентификатор 38563.13.191, който също е собственост на възложителя Христомир Г. Генчев. Достъпът до имот 38563.13.190 ще се осъществи, чрез право на преминаване през собствения му Поземлен имот 38563.13.191, което е отразено в разработеното Задание, както и в предложението за Подробен устройствен план за застрояване, изготвени от възложителя.

Инвестиционното намерение на Възложителя е промяна в отреждането на имота „За водостопанско и хидромелиоративно съоръжение“ в „За производствени и обществено обслужващи дейности“.

Съгласно предвижданията на действащия Общ устройствен план на община Казанлък Поземлен имот с идентификатор 38563.13.190 попада в зона с предназначение „Смесено многофункционална“ /Смф1/, предвиждаща плътност на застрояване – 70%, Кинт – 2,5, плътност на озеленяване – 30% и височина на застрояване до 10 метра кота корниз.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на  Общински съвет.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с  чл. 124а, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 38563.13.190 по КККР на община Казанлък, одобрен със Заповед № РД-18-966/22.12.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК, в землището на с. Копринка, местност „Адалъка“.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Христомир Г. Генчев –  в качеството си на възложител, гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване  25  общински съветници, от които „За” 25.

 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)



Изтегли приложенията