РЕШЕНИЕ
№ 918
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45

Относно: ОС_2375/30.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.14.10 с НТП "Нива", местност "Саднята", с площ от 2,080 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За жилищно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№ 194-С-5755-1/15.10.2018 г. от – Стефан Д. Ничев в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.14.10 – с НТП “Нива”, местност „Саднята“, с площ от 2,080 дка. по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За жилищно строителство“.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на Поземления имот от „Нива“, в „За жилищно строителство“. Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в жилищна зона с преобладаващо малко етажно застрояване, като бъдещото предназначение не противоречи на Общия устройствен план на Oбщина Казанлък.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона ЖМ са: до 10 м. височина (макс. кота корниз 10 м.), плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност 1.2 и 40% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора с предоставено Становище № КОС 01-4787/1/ от 08.10.2018 г., според което за реализацията на инвестиционното намерение, не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка въздействието върху околната среда.

Транспортният достъп до Поземления имот ще се осъществи по съществуващ „Селскостопански, горски, ведомствен път“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 27499.14.81, по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на Поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и  т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.14.10 – с НТП  “Нива”, местност „Саднята“, с площ от  2,080 дка. по КККР на  с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За жилищно строителство“;

 

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Стефан Д. Ничев в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция: гр. Варна.

 

Участвали в поименно гласуване  26  общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията