РЕШЕНИЕ
№ 919
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45


Относно: ОС_2390/08.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. с проект за решение относно прилагане на ПУП - План за регулация за УПИ VI-859, кв. 210 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 1451/24.09.2015 г. на ОбС, представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9138 по КККР на гр. Казанлък. Важно! С писмо вх. № ОС-2421/19.11.2018 г., вносителят прилага Протокол за приети решения от едноличния собственик на капитала на "СИПО КОНСУЛТ" ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 35167.504.859 - по становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Вносителят докладва, че в Общинска администрация - Казанлък е постъпило Заявление с вх.№168-3109-3/26.10.2018 г. от „СИПО КОНСУЛТ“ ЕООД ЕИК 123659473, с адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Цанко Церковски“ № 20, представлявано от Иван Х. Иванов, с искане за доброволно прилагане на ПУП-ПР за Поземлен имот с идентификатор 35167.504.859, кв.210 по плана на гр. Казанлък. По Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, имотът представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.504.859, с площ 312(триста и дванадесет)кв.м. Част от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.859, с проектна площ 29 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9138), попада в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9089, представляващ улица по ПР, одобрен с Решение № 1451/24.09.2015 г. на Общински съвет – Казанлък. Във връзка с дарението е изготвен проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК за Поземлен имот с идентификатор 35167.504.859, като даряваната част от имота, представлява Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9138 с площ 29 (двадесет и девет) кв.м.

Съгласно §22, т. 1, б.“В“ от Заключителните разпоредби(ЗР) на Закона за устройство на територията(ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако общината придобие в собственост, имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

С подаденото заявление собственикът на Поземлен имот с идентификатор 35167.504.859 изразява своето желание за прилагане на ПУП-ПР, като дари на община Казанлък, реална част от имота си, попадаща в предвидената за изграждане улица.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8 и чл. 34, ал. 3 от ЗОС и по реда на чл. 11 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от кмета на общината, след решение на общински съвет. 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 21, ал. 4, чл. 34, ал. 3 от ЗОС, чл. 11 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §22, т. 1, б.“В“ от ЗР на ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък, да приеме дарение от „СИПО КОНСУЛТ“ ЕООД ЕИК 123659473, представлявано от Иван Х. Иванов, както следва:

1.1. При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ VI-859, кв.210 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 1451 от 24.09.2015 г. на Общински съвет – Казанлък „СИПО КОНСУЛТ“ ЕООД, представлявано от Иван Х. Иванов дарява на община Казанлък, собствеността върху земя с проектна площ от 29 кв.м (двадесет и девет), представляваща реална част от Поземлен имот с идентификатор  35167.504.859. Даряваната реална част от него е с проектен идентификатор 35167.504.9138. Данъчната оценка на дарената част от имота е в размер на 913.50 лв. (деветстотин и тринадесет лв. и петдесет ст.), съгласно Удостоверение за ДО № 7404044000/05.11.2018 г. на дирекция „Местни приходи“ при община Казанлък.

 

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за дарение, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „СИПО КОНСУЛТ“ ЕООД, представлявано от Иван Х. Иванов.

Участвали в поименно гласуване  28  общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията