РЕШЕНИЕ
№ 920
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45


Относно: ОС_2391/08.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. с проект за решение относно Прилагане на ПУП - План за регулация за УПИ VI - 3025, 3027, кв. 361 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решения на ОбС № 684/30.07.2015 г. и № 777/30.10.2013 г., представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9471 по КККР на гр. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва, че в Общинска администрация - Казанлък е постъпило Заявление с вх.№ 94-Г-3680-5/29.10.2018 г. от Гергана Д. Хашева с искане за доброволно прилагане на ПУП-ПР за Поземлен имот с идентификатор 35167.501.3027, кв.361 по плана на гр. Казанлък. По Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, имотът представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.501.3027, с площ 327 (триста и двадесет и седем) кв.м. Част от Поземлен имот с идентификатор 35167.501.3027, с проектна площ 41 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9471), попада в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.3034, представляващ улица по ПР, одобрен с Решения на Общински съвет – Казанлък № 684/30.07.2015 г. и № 777/30.10.2013 г. Във връзка с дарението е изготвен проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК за Поземлен имот с идентификатор 35167.501.3027, като даряваната част от имота, представлява Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9471 с площ 41 (четиридесет и един) кв.м.

Съгласно §22, т.1, б.“В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако общината придобие в собственост, имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

С подаденото заявление собственикът на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.3027 изразява своето желание за прилагане на ПУП-ПР, като дари на община Казанлък реална част от имота си, попадаща в предвидената за изграждане улица.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8 и чл. 34, ал. 3 от ЗОС и по реда на чл. 11 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС - Казанлък, даренията на имотите се приемат от кмета на общината, след решение на Общински съвет.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 21, ал. 4, чл. 34, ал. 3 от ЗОС, чл. 11 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §22, т. 1, б.“В“ от ЗР на ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък да приеме дарение от Гергана Д. Хашева, както следва:

1.1. При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ IV-3025,3027, кв.361 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение на Общински съвет - Казанлък № 684/30.07.2015 г. и № 777/30.10.2013 г. дарява на община Казанлък, собствеността върху земя с проектна площ от 41 кв.м (четиридесет и един), представляваща реална част от Поземлен имот с идентификатор  35167.501.3027. Даряваната реална част от него е с проектен идентификатор 35167.501.9471. Данъчната оценка на дарената част от имота е в размер на 463,00(четиристотин шестдесет и три)лв. по Удостоверение за ДО № 740404018/05.11.2018 г. на дирекция „Местни приходи“ при община Казанлък.

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за дарение, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Гергана Д. Хашева.

 

Участвали в поименно гласуване  28  общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията