РЕШЕНИЕ
№ 925
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2476/11.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г. Постъпи писмо с вх. № ОС_2490/18.12.2018 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че във връзка с внедряване на мерки за енергийна ефективност на  ДГ №13 „Мечо Пух“, СУ „Екзарх Антим I“ и здравна служба в с. Дунавци за нуждите на ЗЖ „Оптима“, е необходимо разграничаване на следните дълготрайни активи в Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2018 година:

  • За ДГ №13 „Мечо Пух“ – изграждане на мълниезащитна инсталация в размер на  5 256 лв.;
  • За СУ „Екзарх Антим I“ – 6 бр. циркулационни помпи за отоплителна инсталация в размер на 10 308 лв.;
  • За здравна служба в с. Дунавци за нуждите на ЗЖ „Оптима“ – котел и пелетна горелка за отоплителна инсталация в размер на 5 688 лв.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 oт Закона за публичните финанси и чл. 2, ал. 2, ал. 5, т. 1 и чл. 25, ал. 2 от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

  

Р Е Ш И:

Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2018 година, приети с Решение №679 от 31.01.2018 г., изменено с Решение №794 от 28.06.2018 г., изменено с Решение №811 от 26.07.2018 г., изменено с Решение №837 от 26.09.2018 г., изменено с Решение №902 от 29.11.2018 г. на Общински съвет – Казанлък, като изменя следните точки:

 

2.2.1 Изменя разходи за местни дейности в размер на 19 311 521 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №4.

13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2018 година в размер от 6 797 546 лева на 6 816 802 лева, съгласно Приложение №13.

14. Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2018 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно Приложение №14.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

 

Участвали в поименно гласуване  31  общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията