РЕШЕНИЕ
№ 926
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46

Относно: ОС_2459/06.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие от ОбС за оценка на непарична вноска /апорт/ - недвижим имот, частна общинска собственост, необходим за учредяване на ЕООД "Индустриална зона - Казанлък" гр. Казанлък с едноличен собственик на капитала - община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че община Казанлък има намерение да учреди Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование: „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - КАЗАНЛЪК“ ЕООД с Предмет на дейност: ИЗГРАЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОНСУЛТАНТСКА, КОМИСИОННА, РЕКЛАМНА, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.

Едноличен собственик на капитала на дружеството ще е Община Казанлък с ЕИК 000817778, със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, Община Казанлък, гр. Казанлък, п.к. 6100, булевард „Розова долина“ № 6.

Капитала на дружеството ще се формира чрез непарична вноска (апорт) - недвижим имот собственост на учредителя – Община Казанлък, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 06848.12.15 (нула шест осем четири осем точка едно две точка едно пет) с площ 68 337 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-396/09.02.2018 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Бузовград, местност „Даскалов соргун“, Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение, Категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта), при граници: имоти с идентификатори: 06848.12.121(полски път), 06848.12.16, 06848.12.14,  06848.12.31, 06848.11.43, 06848.22.74(път Казанлък-Бузовград).

Номер по предходен план (КВС на с. Бузовград) – 000015 с площ 68 345 кв.м по решение на ПК, за който е съставен Акт за общинска собственост – АЧОС № 2274/26.03.2014 г. вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с Вх. рег. № 2147/31.03.2014 г, № 25, том 8, н. дело 1477.

Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20kV. На 10m от двете страни до крайните проводници или на 11m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Общински съвет – Казанлък, в качеството му на орган, който приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, следва да приеме решение, с което да изрази съгласие за внасяне на общинския имот като непарична вноска в капитала на бъдещото търговско дружество, която да бъде предмет на оценка.

В хода на дебата вносителят прие становищата на постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси и на юриста на ОбС за нанасяне на корекции в мотивите на доклада и в т. 2 от проекта за решение. В мотивите промяната е както следва: изречение 1-во: ‚да учреди Еднолично акционерно дружество", да се чете: "да учреди Еднолично дружество с ограничена отговорност‘“. Точка 2 от проекта за решение, следва да се измени и да придобие следния текст: " т.2 . Да подава в Търговски  регистър всички необходими заявления във връзка с учредяването на бъдещото търговско дружество, в т.ч.  да упълномощи с делегираните й права адвокат."

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, чл. 51 от Закона за общинската собственост, чл. 4 от Наредба № 19 на Общински съвет за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 

Р Е Ш И:

 

I. Общински съвет - Казанлък дава съгласие да бъде извършена оценка по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон на непарична вноска (апорт) - недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 06848.12.15 (нула шест осем четири осем точка едно две точка едно пет) с площ 68 337 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-396/09.02.2018 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Бузовград, местност „Даскалов соргун“, Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение, Категория на земята при неполивни условия: 4(четвърта), при граници: имоти с идентификатори: 06848.12.121(полски път), 06848.12.16, 06848.12.14,  06848.12.31, 06848.11.43, 06848.22.74(път Казанлък-Бузовград). За поземления имот е съставен АЧОС № 3601/26.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с Вх. № 7399/27.11.2018 г, № 38, т. 26, н. д. 5413.

Номер по предходен план (КВС на с. Бузовград) – 000015 с площ 68 345 кв.м по решение на ПК, за който е съставен Акт за общинска собственост – АЧОС № 2274/26.03.2014 г., вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с Вх. рег. №2147/31.03.2014 г, № 25, том 8, н. дело 1477.

Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20kV. На 10m от двете страни до крайните проводници или на 11m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

II. Общински съвет - Казанлък упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши следното:

 

1. Да предприеме необходимите действия пред Агенция по вписванията – Търговски регистър за назначаване на 3 независими вещи лица, които да изготвят заключение за паричната равностойност на апортирания недвижим имот, което да се представи в Търговския регистър със заявление за вписване на новоучреденото дружество.

2. Да подава в Търговски регистър всички необходими заявления във връзка с учредяването на бъдещото търговско дружество, в т.ч. да упълномощи с делегираните й права адвокат.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване  31  общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията