РЕШЕНИЕ
№ 927
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2466/07.12.2018 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - Управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно констатациите от направен анализ на новите дейности, възложени на "Балканинвест" ЕООД от Доверителя, с Решение № 815/06.07.2018 г. на ОбС във връзка с управлението и стопанисването на минералните води от находище "Овощник", съоръженията и водопреносната мрежа, както и направения Анекс № Д06-134#1/17.10.2018 г., към Договор № Д06-134/18.09.2017 г., касаещ добавяне на нови права и задължения, свързани с управлението и стопанисването на горепосоченото находище на минерални води и необходимостта от приемане на решение за финансиране на извършването им. Постъпи писмо с вх. №ОС-2479/12.12.2018 г. от вносителят, като прилага доклада с отразена корекция по становището на ПК по икономика, бюджет и финанси.


Мотиви: Вносителят докладва, че във връзка с изпълнение на Решение № 815/26.07.2018 г. на ОбС - Казанлък и последвалото анексиране на Договор № Д06-134/18.09.2017 г. за управление, и добавяне на нови права и задължения, свързани с управлението и стопанисването на находището на минерална вода в „Овощник”, възникват обстоятелства и въпроси, касаещи възможността на Дружеството, като ПРАВОПРИЕМНИК на „ХБУ“ ЕООД да изпълнява новите, възложени дейности и задължения, в тяхната разходна и приходна част.

Към настоящият момент, „Балканинвест” ЕООД се явява, като второстепенен разпоредител, кредитиращ със свои средства, дейностите по поддръжката на всички съоръжения, като ще се наложи да поеме основния ангажимент и разходи, което ще доведе до невъзможност за изпълнение на възложеното. Тъй като всички други печеливши дейности, обезпечаващи поддръжката на системата, извършвана от вливащото се „ХБУ” ЕООД са „иззети”, няма други начини за обезпечаване на допълнителните разходи по дейността. Това се вижда и в отчета на вливащото се към „Балканинвест” ЕООД, предприятие „ХБУ” ЕООД, което към датата на „вливане” е натрупало общо задължения за над 10 000 лв., които се прехвърлят към „Балканинвест” ЕООД и са непосилни за покриване към настоящия момент.

Като самофинансиращо се, Търговското дружество, няма друга възможност да поеме тези разходи освен чрез нови приходи, идващи от дейността. Необходимо е да бъдат заложени и фиксирани приходни средствата, обезпечаващи „Балканинвест” ЕООД по извършването на тази дейност. В тази връзка средствата могат да се набавят чрез приходи от всички потребители, спрямо заявените им количества потребление, което да заплащат в началото на всеки месец, като пропорционално се раздели годишното заложено потребление на ползвателите на броя на месеците през които има потребление.

Постъпленията, трябва да са със стойност, покриваща гореизброените разходи, както и акумулираща минимални средства в дружеството, нужни за ремонти и подмяна на неработещите съоръжения и уреди.

Необходимо е и да се ревизира основно цялата система и да се отстранят незабавно всички течове по нея, включително да се подменят основните отчитащи уреди – контролни водомери на сондажи.

Вносителят предоставя разбивки на приходната и разходната част по извършване на дейността:

>Разходна част по дейността (ще се извършва от „Балканинвест” ЕООД):

 • Постоянни, ежемесечни разходи по дейността:
 • При направения анализ на разходната част на дейностите  необходими за поддръжката на сондажите се установява, че месечните разходи, които са необходими само за да функционират сондажите и водопреносната мрежа, ще възлиза на минимум 2 080 лв. на месец (без ДДС), или годишно на 24 960 лв., като това е сумата необходима при ежедневна работа/месечен разчет, както следва:

  • Ел. енергия - необходим за ежедневна работа на 1 брой помпа, на Сондаж № К-3 – 860 лв. на месец.
  • Транспортни разходи - при поддръжка на сондажа – ежедневни; за контрол и поддръжка на тръбопровода, инсталациите и водното налягане, както и при посещения за засичане на водомери по обекти  -  100 лв. на месец.
  •   Работна заплата и осигуровки - за едно техническо лице отговарящо за поддръжката и контрола върху съоръженията –  700 лв. на месец.
  • СОД и дейности по охрана – за опазване и охрана на съоръженията и помещенията, стопанисвани досега от „ХБУ” –  120 лв. на месец.

  Административни и офис консумативи – включващи разходи по администриране, стопанисване и поддръжка, както и такива, калкулирани в заплати на  служители и технически лица, счетоводни и юридически услуги, разходи за офис и консумативи, данъци и такси или 10% от общата сума на административните и офис разходите за издръжка на Дружеството -  300 лв. на месец.

 • Други разходи  по поддръжка за една текуща година:
 •  предвидими разходи, осъществяващи се веднъж годишно:
  •  Задължителното, ежегодно обслужване и доливане на масло на захранващ трансформатор - се поема от „Балканинвест“ ООД, и се прави в края на всяка година  –  400 лв.
  •  еднократни и многократни, очаквани  и непредвидени разходи:

  - налага се подмяна на централния, отчитащ водомер в помпената станция на Сондаж

  № К-3 на стойност – около 2 600 лева.

  -  необходима е нова електрическа помпа със саморегулиращ се дебит, според ползваните количества,  на стойност около 7000 лева.

   - налагат се чести, частични ремонти, поради бързата амортизация на част от водопреносните, поддържащите и контролните съоръжения от температура, налягане, pH и състав на водата.

   

  - Необходимо е да се правят регулярни и циклични подмени на кранове, изпускатели и други, в помпената станция и разпределителния участък, под моста на „Стара река”, до бившата „Родопа” и трасето от разклонението към Баня № 1. Стойността на тези компоненти и подмяната им е голяма, заради спецификата и големината. Всички те са стари и в лошо състояние.

  Поддръжката на всички съоръжения е скъпа и трудоемка, като средно за намирането и отстраняването на една авария по тръбопровода, за части и труд са необходими от 500 до около  2 500 лв. (според отчетените стойности на извършени ремонтни дейности, по фактури от „ХБУ” ЕООД). Предвид състоянието на тръбопровода и съоръженията, ще са необходими /осреднено/ около 4500 - 5000 лв. на година, за обезпечаване по ремонти и поддръжка.

   

  Осреднена стойност на средствата, необходими за обезпечаване на „непредвидените разходи за поддръжка и ремонти”, както и за осигуряване на ресурс от такива, необходими за периодично закупуване и подмяна на всички необходими ВиК части и арматури, измервателни уреди и други съоръжения за водопренос и поддръжка по системата  е минимум 400 лв. на месец или -  4 800 лв. за година!

  Общо всички, средства необходими да подсигурят едногодишен период на работа са:

     24 960 лв.- получени сумарно, годишно на база от ежемесечните постоянни разходи.

  + 400 лв.- задължително ежегодно обслужване на трансформатор.

  +4 800 лв. Средства необходими за покриване на всички непредвидени разходи и такива за поддръжка и ремонти и закупуване нови съоръжения – /осреднени годишно/.

  = 30 160 лв. - Общо - необходими средства!

  Предвид това, че „Балканинвест” ЕООД е Търговско дружество, за тази дейност би следвало да се заложи и съответната, минимална печалба върху крайната сума, както следва;

  Печалба:

  10% печалба в/у 30 160 лв. = 3016 лв.

   ОБЩО НЕОБХОДИМИ ПРИХОДИ СЪС ЗАЛОЖЕНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНА -  33 176 лв. без ДДС /за година/ или  39 811, 20 лв. с ДДС /за година/!

  РАЗБИВКА  МЕСЕЧНО:  33 176 : 12  =   2 764.67 лв. без ДДС / за месец /  

  С ДДС _- 3 317, 60 лв. с ДДС / за месец /!

   

  • Приходна част към момента от дейността ( постъпват към Община Казанлък), както следва:

  Приходите от дейността на дружеството, които постъпват към Община Казанлък от фирмите ползватели на минерални води са на годишна база и са описани в таблица, изготвена от отдел „Екология”, към Община Казанлък, както следва:

   

   

  Постъпленията за водопренос по общински водопровод, са изчислени на база на заявените количества минерална вода от всеки потребител, и е в размер на 0,04 лв./куб.м. или по-точно - 4 стотинки на кубически метър вода. Сумите са различни за потребителите и са посочени в таблицата на Община Казанлък, която е приложена.

  Потребителите, които плащат, към момента, са:

  1. „Кингс Валей” ЕООД – аквапарк – Сондаж № К-2, такса – 1722,10 лв.' на година.

  Дружеството ползва съоръжението само през летния период.

  Освободени са частично от първата такса, поради това, че стопанисват част от тръбопровода.  

   2.„ВЕНИ-М”ООД /баня „Овощник”/ - Сондаж №К-5, такса – 167,14 лв. на година!

   3.„Шипка ЕООД” /хотел „Роза”/ - Сондаж №К-3, такса – 130,70 лв. на година!

  Останалите ползватели са:

  4. „Туристически комплекс –„Казанлък” АД, които са освободени от заплащане за срок от 10 години, съгласно Договорно споразумение за поддръжка на тръбите по трасето към тях, те ще поддържат само този участък за срок от 5 години. Следващите 5 години поддръжката ще е за сметка на „Балканинвест”.

  5. Нови очаквани приходи, от наемателя на „Градска банята” в гр. Казанлък, който ще е бъдещ ползвател за сумата в размер на 143,80 лв. на година!

  Общия максимален приход за година от всички сондажи, към настоящия момент е 294,84 ЛВ. на година.

  Общия приход от Сондаж № К-3, който е основната поддръжка към момента е само 130,70 лв. на година.

  За да се покрият минималните средства за техническата поддръжка и ремонтите на системата за водопренос е  необходимо  увеличение  на цената поне 15 пъти, до стойност от 0,60 лв. за кубик!

  Вносителят предлага пропорционално разделено плащане по месеци да се превежда от отделните ползватели, към „Балканинвест” ЕООД, т.е. всеки месец, като средствата получени от това, ще трябва да калкулират общата годишна сума, на базата на заявено потребление. Това е необходимо да стане с Решение на ОбС – Казанлък, което като принципал в най-кратки срокове да приеме увеличението на цената за потреблението и предоставянето и от „Балканинвест” ЕООД.  „Балканинвест” ЕООД е търговско дружество и не е възможно бюджетно финансиране. Дружеството се самофинансира от дейностите, които изпълнява и е задължено да покрива разходите си и да акумулира и поне минимална печалба от дейността си.

  Водещата комисия по икономика, бюджет и финанси, предлага промяна в проекта за решение: „В т. 1, текста „увеличава съществуващата такса“ да отпадне „съществуващата такса“. Точка 2  да придобие следния вид:

  2. Задължава „Балканинвест“ ЕООД:

  2.1. Да събира „такса водопренос“ от всички ползватели в полза на дейностите, по поддръжка и водопренос, които са вменени на Дружеството и са свързани с управлението и стопанисването на находището на минерални води в Овощник, водопреносната мрежа и всички поддържащи и контролни съоръжения.

  2.2. Плащането на „такса водопренос“ от ползвателите, да се извършва в края на всеки месец, до 28 число, пропорционално отнесено към отчетения месечен период, спрямо приетото /заложеното/ годишно потребление на съответния ползвател.

  - Точка 3 от проекта за решение - да отпадне.“

  В хода на дебата вносителят прие предложението на Комисията, както и предложението на Председателят на Общинския съвет думата „такса“ да се замени с израза „цена на услуга“.

   

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 18 от Наредба № 19 на Общински Съвет – Казанлък, за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,  

   

  Р Е Ш И:

   

  1. Увеличава „цена на услуга за водопренос”, покриваща всички разходи по извършване на дейността водопренос и поддръжка, поради икономически съображения от 0,04 лв./куб.м на  0,60 лв./за куб.м, за всички потребители.

  2. Задължава „Балканинвест” ЕООД:

  2.1.  Да събира „цена на услуга за водопренос” от всички ползватели в полза на дейностите, по поддръжка и водопренос, които са вменени на Дружеството и са свързани с управлението и стопанисването на находището на минерални води в Овощник, водопреносната мрежа и всички поддържащи и контролни съоръжения.

  2.2.  Плащането на „цена на услуга за водопренос” от ползвателите, да се извършва в края на всеки месец, до 28 число, пропорционално отнесено към отчетния месечен период, спрямо приетото /заложеното/ годишно потребление на съответния ползвател.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „Балканинвест“ ЕООД с управител Петко Карагитлиев.

  Участвали в поименно гласуване  29  общински съветници, от които „За” 27.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията