РЕШЕНИЕ
№ 929
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46

Относно: ОС_2475/11.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.


Мотиви: Вносителят докладва пред ОбС:

Причини, налагащи  измененията:

Общинският съвет е компетентният орган да регулира с наредба обществените отношения, свързани с местните данъци, съобразно изрична законова делегация в Закона за местните данъци и такси.

На територията на Община Казанлък действа Наредба №31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък, която е приета с Решение № 028/28.02.2008 г. на Общински съвет - Казанлък.

С разпоредбата на § 39, т.6 от ЗИД на ЗКПО ( ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г.), ( в сила от 01.01.2019 г.) се въвежда съществено изменение на чл. 22 от ЗМДТ:

„Чл.22 Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка:

1. за недвижимите имоти, с изключение на недвижимите имоти по т. 2, в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;

2. за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в граници, както следва:

а) от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курорти от национално значение, включени в списъка по т. 2;

б) от 4,5 до 6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, включени в списъка по т. 2, извън тези по буква "а".“

С посоченото изменение законодателят разграничава режима на облагане на жилищните недвижими имоти, в зависимост от тяхното местоположение и фактическо използване, като въвежда по-висок размер на данък недвижими имоти за съответните имоти, попадащи в обхвата на чл. 22, т. 2 от ЗМДТ.

Съгласно списъка на курортите на територията на Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерски съвет № 153 от 24.02.2012 г., на територията на Община Казанлък попада балнеолечебен курорт с местно значение - Местност „Казанлъшки минерални бани“.

С оглед на гореизложеното, вносителят счита, че следва да бъде изменена и допълнена Наредба № 31 на Общински съвет – Казанлък, като изрично бъде въведен в нея новият диференциран режим на размера на данъка, както и да бъде определен конкретния му размер по чл. 22, т. 2, б. „б“ от ЗМДТ, съобразно минимума определен от законодателя.

Според разпоредбата на чл. 1, ал. 3 от ЗМДТ: „Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.“, а съобразно чл. 1, ал. 4 от ЗМДТ: „Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.“ Видно от тези разпоредби, за да бъде изпълнена волята на законодателя и от 01.01.2019 г. да се прилага диференциран режим на облагане на имотите, попадащи в обхвата на чл. 22, т. 2, т. “б“ от ЗМДТ размерът на данъка следва да бъде определен от Общински съвет – Казанлък до 31.12.2018 г.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове „Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.“

Вносителят счита, че настоящата хипотеза попада в изключенията на чл.26, ал.4 от ЗНА, тъй като липсата на изменение в Наредба № 31 до 31.12.2018 г. ще доведе до невъзможност да се изпълни законодателната воля в областта на местните данъци. Обективно е невъзможно да бъде спазен 30-дневния срок, тъй като от една страна ЗИД на ЗКПО е обнародван на 27.11.2018 г., а от друга - наредбата трябва да бъде приведена в съответствие със ЗМДТ до края на календарната година.

Цели, които се поставят с изменението на наредбата:

Основната цел е осигуряване на съответствие между Наредбата и Закона за местни данъци и такси към 01.01.2019 г., с която ще се постигне и повишаване приходите в бюджета на Община Казанлък.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

Очаквани резултати от изменение на Наредба № 31  за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък:

Очакваните резултати след изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Казанлък са:

– актуална нормативна база свързана с местните данъци;

– повишаване приходите в общинския бюджет;

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредба  № 31 са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за административните актови настоящият проект е публикуван за обществено обсъждане на 30.11.2018 г., като е определен 14 - дневен срок за предложения и становища по него.

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 30.11.2018 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 АПК и чл. 8 от ЗНА, във връзка с чл. 7, ал. 2, чл. 11, ал. 3 от ЗНА,  § 39, т. 6 от ЗИД на ЗКПО, чл. 1, ал. 2, чл. 22, чл. 21, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК,

 

Р Е Ш И:

 

1. Второ четене на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък (Приета с Решение № 028 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 814/28.03.2008 г.; Решение № 124/30.01.2009 г. Изм. и доп. с Решение № 427/29.04.2010 г., Изм. с Решение № 596/18/25.01.2011 г., Изм. с Решение № 838/17.12.2013 г., изм. с Решение № 78/25.02.2016 г., изм. с Решение № 269/29.09.2016 г.) да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.

2. Приема на Първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък:

§ 1.  Досегашният текст на чл. 15 става чл. 15, ал. 1, като придобива следния вид:

„(1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

§ 2. В чл. 15 се създава ал. 2 със следното съдържание:

„(2) Размерът на данъка за жилищни имоти разположени на територията на местност „Казанлъшки минерални бани“ община Казанлък, включена в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма е 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот “

§3. В Преходни и заключителни разпоредби – нов Параграф 13

„Текста на чл. 15 от настоящата наредба влиза в сила от 1 януари 2019 год.“

3. Приема Наредба за изменение на Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък, второ четене.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуване  27  общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията