РЕШЕНИЕ
№ 930
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2458/05.12.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници:

I. В Общински съвет - Казанлък, постъпи Предложение с вх. № ОС-2297/25.09.2018 г. от Константин Тачев – прокурор при ОП Стара Загора, по повод получено писмо – указание от ВАП – София по тяхна Преписка № 1121/2018 г. От страна на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора е извършена проверка за законосъобразност на текстовете на чл. 36, т.5, т.6, т.7, т.13, т.19, т.31 и т. 38 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.

Съображенията за незаконосъобразност на Окръжна прокуратура са, че цитираните по-горе разпоредби от подзаконовия нормативен акт, не са съобразени с разпоредбите на Закона за гражданската регистрация – чл. 40, ал. 1 и Закона за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 2.

В разпоредбата на чл. 36, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7 от Наредбата са въведени такси за  пресъставянето на Акт за раждане, Акт за граждански брак и Акт за смърт от чужбина.

В разпоредбата на чл. 36, ал. 1, т. 13 от Наредбата са въведени такси за Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина  и т. 19 – Удостоверение за вписване в Регистъра на населението.

В разпоредбата на чл. 36 ал. 1, т. 31 от Наредбата са въведени такси за Възстановяване /промяна/ на името по чл.19а от Закона за гражданската регистрация и т. 38 – Признаване на чуждестранни решения и други актове, съгласно Кодекса за международното частно право.

Според Прокурора, цитираните разпоредби противоречат на чл. 40 ал.1 от Закона за гражданска регистрация, т.к. Актовете за гражданско състояние, следва да се издават безплатно. За издаването на удостоверения и преписи от тези актове за втори и следващ път се заплаща такса. Издаването на препис за служебно ползване е безплатно.

Също така има противоречие и с чл. 110, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси, според който не подлежат на таксуване следните услуги:

1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;

3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис – извлечение от него;

4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;

5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;

6. поддържане на регистъра на населението;

7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;

8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия.

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове – Нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.
В конкретния случай Наредба № 26 на ОбС – Казанлък трябва да е съобразена с разпоредбите на Закона за гражданската регистрация и Закона за местните данъци и такси.

Приемам изцяло мотивите на прокурор Тачев и изложените съображения, че всички подзаконови нормативни актове на Общинския съвет, трябва да съответстват на Законите на Република България. Затова предлагам отмяна на горе посочените разпоредби.

 

II. Постъпи и още едно Предложение с вх. № ОС-2328/09.10.2018 г. от Константин Тачев – прокурор при ОП Стара Загора, по повод получено писмо – указание от ВАП – София по тяхна Преписка № 1121/2018 г. От страна на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора е извършена проверка за законосъобразност на текстовете на чл. 44, ал. 1, т. 101, подточки 1, 2, 4, 5, 6 и 7 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.

Според Прокурора, отделните разпоредби на чл. 44, ал. 1, точка 101, подточки 1, 2, 4, 5, 6, и 7 не са съобразени с разпоредбите на чл. 52, ал. 2, и ал. 3 от Закона за обществените библиотеки и чл. 7, ал. 1 и чл. 6, ал. 2 от ЗМТД.

Чл. 52, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки разпорежда:

(1) Специализирани библиотечни услуги са:

1. Предоставяне на писмена библиографска информация;

2. предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;

3. доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;

4. достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;

5. копиране на библиотечни документи;

6. публикуване на издания.

(2) Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно.

(3) Размерът на цената за предоставяне на специализирани библиотечни услуги по ал. 1, т. 1 - 5 се определя с тарифи на Министерския съвет, съответно с акт на общинския съвет, като постъпленията остават в съответната обществена библиотека.

В конкретния случай, при чл. 44, ал. 1, т. 101, подточки 1, 2, 4, 6 и т. 7 от Наредбата няма противоречие с чл. 52, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените библиотеки. Още в самата ал. 1 е цитирано, че „Общинският съвет определя, УСЛУГИ И ЦЕНИТЕ ЗА ТЯХ“, а не ТАКСИ, както е посочил прокурора. Освен това в самите подточки е цитирана, конкретната разпоредба на чл. 52, ал. 2 от ЗОбБ, въз основа на която е определена възмездната цена за услугата.

Несъответствие констатираме само в хипотезата на чл.44, ал.1, т.101, подточка 5 от Наредбата, която предлагам да бъде отменена, съгласно искането на прокурора. Не приемам предложението в останалата му част.

Изработените проекти на нормативен акт са публикувани на електронната страница на община Казанлък /www.kazanlak.bg/ и на сайта на Общински съвет – Казанлък /obs.kazanlak.bg/ на 24.10.2018 г. и на 19.11.2018 г. в рубриката „Нормативни актове – проекти на нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА за осигуряване на възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. На основание чл. 26, ал. 2  от ЗНА са обявени обществени консултации с граждани, проведени на 14.11.2018 г. и на 04.12.2018 г. от 10:00 часа в зала 6 в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" 6.

До момента на внасянето на доклада няма постъпили предложения и по двата публикувани проекта. Затова внасям за разглеждане изработеният проект на нормативен акт в 16-дневен срок от второто публикуване, тъй като считам, че е налице хипотезата на чл.26, ал.4, предложение второ от ЗНА.

Предлагам проектът на Наредбата да бъде приет на две четения, в едно заседание.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 40, ал. 1 от ЗГР,  чл. 11, ал. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗНА, и  чл. 96, ал. 4 от ПОДОбС Казанлък, 

  

Р Е Ш И:

 

І. Второ четене и приемане на Наредба за изменение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, да се проведе на едно заседание, непосредствено след първо четене.

ІІ. Приема на първо четене Наредба за изменение на  Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, както следва:

§. 1. В Чл. 36, ал. 1 се отменят т. 5, т.6 и т.7;

§. 2. В Чл. 36, ал. 1 се отменя т. 13 и т. 19;

§. 3. В Чл. 36, ал. 1 се отменя т. 31 и т. 38.

§. 4. В Чл. 44, ал. 1, т. 101 се отменя подточка 5.

§. 5. В Чл. 44, ал. 1, т. 101 се изменя подточка 9 думата „Такса“ се заменя с думата „Цена“;

§. 6. В Чл. 44, ал. 1, т. 101, се отменя подточка 10.

 

ІІІ. Приема Наредба за изменение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, второ четене.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Окръжна прокуратура – Стара Загора.

 

Участвали в гласуване  28  общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията