РЕШЕНИЕ
№ 933
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2451/04.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на договори за учредяване на право на строеж на 13 броя търговски сгради със ЗП 15 кв.м в УПИ XII-905, с площ 1144 кв.м в кв. 63 по плана на гр. Шипка, община Казанлък. Важно! Постъпи Писмо с вх. № ОС_2481/13.12.2018 г. от вносителя по становище на ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост, с което прави промяна в проекта за решение.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че след проведен публичен търг с явно наддаване в УПИ XII-905, с площ 1144 кв.м., в кв.63 по плана на гр. Шипка, Община Казанлък е учредила безсрочно възмездно право на строеж на 13 участника за изграждане на търговски обекти със ЗП от 15 кв.м, съгласно застроителния план за имота и схема към него за разположението на търговските сгради. С договора суперфициарите са се задължили да извършат строителство с общ проект, одобрен от главния архитект на община Казанлък, както и други задължения, свързани с конструкциите на сградите.

Въз основа на тези договори, суперфициарите са изработили и внесли за одобряване общ проект, за изграждане на търговските обекти. От изготвения проект е видно, че обемът на правото на строеж, общо за всички сгради, надхвърля предвижданията на застроителния план за общинския  имот и строителството не може да бъде реализирано. Също така, тъй като имотът попада в обхвата на сервитута на Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ от Министерство на културата не са одобрили инвестиционния проект за търговските обекти, с оглед на тяхната конструкция и невписването им в архитектурната среда.

В Общинска администрация – Казанлък е постъпило Искане с вх.№68-00-19/15.11.2018 г. за прекратяване на сключените договори за учредяване на право на строеж в УПИ XII-905, с площ 1144 кв.м, в кв.63 по плана на гр. Шипка, община Казанлък, поради невъзможната реализация на изграждането на Търговски комплекс в гр. Шипка.

Имайки предвид постъпилото искане от суперфициарите за прекратяване на договорите и възникналите непреодолими пречки за реализиране правото на строеж, а именно – неодобряването на вида и конструкциите на търговските обекти от страна на Министерство на културата, което е необходимо условие за изпълнението на строителството, както и утежняване положението на суперфициарите, доколкото се налага почистване и терасиране на терена, същите следва да бъдат прекратени по взаимно съгласие. Правната последица от прекратяването на договорите е връщането на даденото по договорите.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20а, ал.2 от ЗЗД,

Р Е Ш И:

                                                                                                          

 • Дава съгласие за прекратяване на договори за учредяване на право на строеж на 13 бр.
 • търговски сгради със ЗП 15кв.м. в УПИ XII-905, с площ 1144кв.м., в кв.63 по плана на гр. Шипка, община Казанлък.

 • Дава съгласие сумите, платени по договорите за отстъпеното право на строеж да бъдат възстановени на
 • суперфициарите, както следва:

  - По Договор № 08-89/19.05.2015 г., за учредяване на право на строеж за построяване на търговска сграда чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, сключен между Община Казанлък и Панайот Х. Костов – 1400 лева.

  - Договор № 08-92/20.05.2015 г., за учредяване на право на строеж за построяване на търговска сграда чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, сключен между Община Казанлък и Георги А. Василев – 1400 лева.

  - Договор № 08-94/20.05.2015 г., за учредяване на право на строеж за построяване на търговска сграда чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, сключен между Община Казанлък и Мая О. Маринова – 1400 лева.

  - Договор № 08-104/02.06.2015 г., за учредяване на право на строеж за построяване на търговска сграда чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, сключен между Община Казанлък и Гергана Д. Гъдева – 1400 лева.

  - Договор № 08-105/02.06.2015 г., за учредяване на право на строеж за построяване на търговска сграда чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, сключен между Община Казанлък и Димчо Н. Ладжов – 1400 лева.

  - Договор № 08-149/11.08.2015 г., за учредяване на право на строеж за построяване на търговска сграда чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, сключен между Община Казанлък и Ганка Н. Минева – 2660 лева.

  - Договор № 08-93/20.05.2015 г., за учредяване на право на строеж за построяване на търговска сграда чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, сключен между Община Казанлък и Ивайло П. Няголов – 1400 лева.

  - Договор № 08-150/11.08.2015 г., за учредяване на право на строеж за построяване на търговска сграда чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, сключен между Община Казанлък и Ганка Н. Минева – 1400 лева.

  - Договор № 08-134/07.07.2015 г., за учредяване на право на строеж за построяване на търговска сграда чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, сключен между Община Казанлък и Цвета И. Зарова – 1400 лева.

  - Договор № 08-131/03.07.2015г., за учредяване на право на строеж за построяване на търговска сграда чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, сключен между Община Казанлък и Мариета Р. Топалова – 1400 лева.

  - Договор № 08-106/03.06.2015г., за учредяване на право на строеж за построяване на търговска сграда чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, сключен между Община Казанлък и Янка Д. Георгиева – 1400 лева.

  - Договор № 08-107/03.06.2015г., за учредяване на право на строеж за построяване на търговска сграда чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, сключен между Община Казанлък и Георги Д. Георгиев – 1400 лева.

  - Договор № 08-90/19.05.2015г., за учредяване на право на строеж за построяване на търговска сграда чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, сключен между Община Казанлък и Росица Н. Джагалова – 1400 лева.

   

  В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

  Панайот Х. Костов, с административен адрес: гр. Крън;

  Георги А. Василев, с административен адрес: гр. Шипка;

  Мая О. Маринова, с административен адрес: гр. Шипка;

  Гергана Д. Гъдева, с административен адрес: гр. Шипка;

  Димчо Н. Ладжов, с административен адрес: гр. Пирдоп;

  Ганка Н. Минева, с административен адрес: гр. Казанлък;

  Ивайло П. Няголов, с административен адрес: гр. Шипка;

  Цвета И. Зарова, с административен адрес: гр. Шипка;

  Мариета Р. Топалова, с административен адрес: с. Овощник;

  Янка Д. Георгиева, с административен адрес: с. Черганово;

  Георги Д. Георгиев, с административен адрес: гр. Казанлък;

  Росица Н. Джагалова, с административен адрес: гр. Шипка.

   

  Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)