РЕШЕНИЕ
№ 938
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2473/10.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - частна общинска собственост в размер на 350,00 лева без ДДС, в гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e постъпило Искане с вх. №94-И-3284-3 от 31.10.2018 г. от Иван В. Кожухаров за доброволно прилагане на действащия Подробен устройствен план за УПИ VII-486 с обща площ 825 кв. м в кв. 35 на с. Голямо Дряново, одобрен със Заповед №135/ 1995 г. на кмета на Община Казанлък. Заявителят е собственик на дворно място с площ 791 кв. м, съставляващо УПИ VII-486 в кв. 35 по плана на с. Голямо Дряново с неприложена улична регулация, съгласно нотариален акт №49, том V, рег. № 9316, дело №691/ 2018 г., вписан в Служба по вписванията - Казанлък с дв. вх. рег. № 6448, вх. рег. № 6457 от 18.10.2018 г., акт №149, т. 22, д. №4682. Община Казанлък притежава незастроена  земя с площ 34 кв. м, при граници: север – Поземлен имот №486; изток – УПИ VIII-486 и юг и запад – улици, представляваща реална част, придаваема към имот №486 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване - Урегулиран поземлен имот VII-486 в кв. 35 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №135/ 1995 г. на кмета на Община Казанлък, целия с площ от 825 кв. м, при граници: север – УПИ VI-472; изток – УПИ VIII-486; юг и запад – улици по АЧОС №3602/26.11.2018 г.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  общинската земя е 89,80 лв. по Удостоверение № 7404044118 от 09.11.2018 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  350,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 4, т. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена  земя с площ 34 (тридесет и четири) кв. м при граници: север – Поземлен имот №486; изток – УПИ VIII-486 и юг и запад – улици, представляваща реална част, придаваема към имот №486 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот VII-486 (седми за четиристотин осемдесет и шест) в кв. 35 (тридесет и пети) на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, целия с площ от 825 (осемстотин двадесет и пет) кв. м, при граници: север – УПИ VI-472; изток – УПИ VIII-486; юг и запад – улици при прилагане на Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмета на Община Казанлък.

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с Иван В. Кожухаров, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Иван В. Кожухаров.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)