РЕШЕНИЕ
№ 939
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2460/06.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.9.9 - с НТП "Друг вид недървопроизводителна горска площ", местност "Хайдушка вада", с площ 0,626 дка по КККР на гр. Крън с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За вилно строителство".


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№ 168-6407-1/23.10.2018 г. от – Стефан А. Кемалов в качеството си на управител на „МЕГА ПАРАДАЙС“ ЕООД, ЕИК 202701411, явяващо се собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.9.9 – с НТП  “Друг вид недървопроизводителна горска площ”, местност „Хайдушка вада“, с площ от  0,626 дка по КККР на  гр. Крън, одобрени със Заповед РД-18-21 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 40292, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За вилно строителство“.

Инвестиционното намерение на възложителя, е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, в „За вилно строителство“. Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в рекреационна зона за вилен отдих разновидност 2 /Ов2/, като бъдещото предназначение не противоречи на Общия устройствен план на Община Казанлък.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Ов2 са: до 3.5 м височина (макс. кота било 6м), плътност на застрояване до 15%, коефициент на интензивност 0,3 и 80% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Решение № СЗ-18-ОС от 04.10.2018 г.

Транспортният достъп до поземления имот, ще се осъществи по съществуващ „Селскостопански, горски, ведомствен път“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 40292.9.25, по КККР гр. Крън, одобрени със Заповед РД-18-21 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 40292.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.9.9– с НТП  “Друг вид недървопроизводителна горска площ”, местност „Хайдушка вада“, с площ от  0,626 дка по КККР на  гр. Крън, одобрени със Заповед РД-18-21 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 40292, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За вилно строителство“;

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Стефан А. Кемалов в качеството си на управител на „МЕГА ПАРАДАЙС“ ЕООД, ЕИК.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)