РЕШЕНИЕ
№ 940
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2435/26.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29Април 2008 г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4. Изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5. Изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008 г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ  за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ ( ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

В общинска администрация са постъпили много заявления от граждани, които са се снабдили с нотариални актове и не са ги вписали в регистъра на собствениците към картата на възстановената собственост. Към момента тези имоти са предадени по описания по-горе ред в собственост на Община Казанлък. Въз основа на постъпилите молби на гражданите е направено запитване до ОС "Земеделие" гр.Казанлък по имена на собственици на земеделски земи относно това дали е спазена процедурата за заявяване и признаване на собствеността на гражданите по реда на ЗСПЗЗ е получена информация, както следва:

1. Митко Ж. Кунев и Мария В. Кунева нямат заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1210 (хиляда двеста и десет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ /Каракос/, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Митко Ж. Кунев е подал Заявление с Вх.№ 194-М-4147-2/30.10.2018 г., като съсобственик на имот от 1210 (хиляда двеста и десет) кв.м, съгласно Нот. акт № 154, т. IV, д.№ 1979/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 3114 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“/Каракос/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 3109 и полски път, от изток – полски път, от запад – ПИ № 3110, от юг – ПИ № 3113 и ПИ № 4836. Поземлен имот с планоснимачен № 3114 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 103114, местност „Каракос“, с площ от 1217 (хиляда двеста и седемнадесет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След иработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед № РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник и скица № 15-806543/02.11.2018 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 103114, с площ от 1217 (хиляда двеста и седемнадесет)  кв.м, находящ се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 53179.103.114 по КККР на с. Овощник, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 53179.103.113, № 53179.103.836, № 53179.103.219, № 53179.103.100, № 53179.103.109 и № 53179.103.110.

2. Веска К. Колева няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 970 (деветстотин и седемдесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Веска К. Колева е подала Заявление с Вх. № 194-В-1358-1/30.10.2018 г., като собственик на имот от 970 (деветстотин и седемдесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 154, т. VIII, д.№ 3599/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 1603 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – ПИ № 1604 и ПИ № 1605, от запад – ПИ № 1602, от юг – ПИ № 1646. Поземлен имот с планоснимачен № 1603 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 181603, местност „Старите лозя“, с площ от 981 (деветстотин осемдесет и един) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След иработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и скица № 15-803141/01.11.2018 г. на СГКК - гр.Стара Загора, следва ПИ № 181603, с площ от 981 (деветстотин осемдесет и един) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр.Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.181.603 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.181.602, № 35167.181.646, № 35167.181.605, № 35167.181.604 и № 35167.181.164.

3. Дечко С. Стойнов няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 500 (петстотин) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“/Корубаала/, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Дечко С. Стойнов е подал Заявление с Вх. № 194-Д-1776-2/26.10.2018 г., като собственик на имот от 500 (петстотин) кв.м, съгласно Нот.акт № 99, т. VI, д.№ 1695/1969 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 2472 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“/Корубаала/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – ПИ № 2473, от запад – ПИ № 2471, от юг – полски път. Поземлен имот с планоснимачен № 2472 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 142472, местност „Старите лозя“, с площ от 521 (петстотин двадесет и един) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр.Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След иработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и скица № 15-803135/01.11.2018 г. на СГКК - гр.Стара Загора, следва ПИ № 142472, с площ от 521 (петстотин двадесет и един) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр.Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.142.472 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.142.102, № 35167.142.473, № 35167.142.501 и № 35167.142.471.

4. Руси Й. Мастев, починал на 08.04.2006 г., видно от Удостоверение за наследници №2206/19.10.2018 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя - лозе от 795 (седемстотин деветдесет и пет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Руси Й. Мастев са подали Заявление с Вх. № 194-А-3833-1/24.10.2018 г., като собственици на имот 795 (седемстотин деветдесет и пет) кв.м, съгласно Нот. акт № 31, т. IV, д.№ 1785/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 2552 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 2551, от изток – ПИ № 2553, от запад – ПИ № 2535 и полски път, от юг – полски път. Поземлен имот с планоснимачен № 2552 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 162552, местност „Старите лозя“, с площ от 782 (седемстотин осемдесет и два) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След иработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК- гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и скица № 15-803137/01.11.2018 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 162552, с площ от 782 (седемстотин осемдесет и два) кв. метра, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.162.552 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.162.553, № 35167.162.102, № 35167.162.551 и № 35167.162.535.

5. Димитър В. Нешков няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1016 (хиляда и шестнадесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“/Каракос/, землище на гр.Казанлък, EKАTTE:35167. Димитър В. Нешков е подал Заявление с Вх.№ 194-Д-6650-1/16.10.2018 г., като собственик на имот от 1016 (хиляда и шестнадесет) кв.м, съгласно Нот. акт № 172, т. II, д.№ 932/1995 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 3113 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“/Каракос/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 3114, от изток – полски път, от запад – ПИ № 3110, ПИ № 3111 и ПИ № 3112, от юг – полски път. Поземлен имот с планоснимачен №3113 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 103113, местност „Каракос“, с площ от 1022 (хиляда двадесет и два) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След иработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед № РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник и скица № 15-794387/30.10.2018 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 103113, с площ от 1022 (хиляда двадесет идва) кв.м, находящ се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 53179.103.113 по КККР на с. Овощник, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 53179.103.112, № 53179.103.836, № 53179.103.219, № 53179.103.114, № 53179.103.110 и № 53179.103.111.

6. Георги В. Стоилков няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 960 (деветстотин и шестдесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Георги В. Стоилков е подал Заявление с Вх. № 194-Г-3830-1/06.11.2018 г., като собственик на имот от 960 (деветстотин и шестедест) кв.м, съгласно Нот.акт № 41, т. V, д.№ 2122/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 2398 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 2417, от изток – ПИ № 2418 и ПИ № 2396, от запад – ПИ № 2416 и ПИ № 2399, от юг – ПИ № 2397. Поземлен имот с планоснимачен № 2398 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 142398, местност „Старите лозя“, с площ от 968 (деветстотин шестдесет и осем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр.Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След иработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и скица № 15-822095/07.11.2018 г. на СГКК - гр.Стара Загора, следва ПИ № 142398, с площ от 968 (деветстотин шестдесет и осем) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр.Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.142.398 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.142.399, № 35167.172.522, № 35167.142.397, № 35167.142.418, № 35167.142.417 и № 35167.142.416.

След направената в ОбС "Земеделие" справка по имената на собствениците и номерата на имотите, описани в цитираните нотариални актове, приложени, няма образувани преписки за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи.

Съгласно §27 ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ( ДВ.бр.62/2010г.) ОбС Казанлък може да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд. ”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./, и чл. 45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ,

 

  

Р Е Ш И:      

 

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат от счетоводен отчет следните имоти:

 

1. Поземлен имот с идентификатор № 53179.103.114 по КККР на с. Овощник, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен 3114 по Кадастралния план на ползвателите, целият с площ от 1217 (хиляда двеста и седемнадесет) кв. м, в собственост на Митко Ж. Кунев и Мария В. Кунева по силата на Нот. акт № 154, т. IV, д. № 1979/1994 г.

 

2. Поземлен имот с идентификатор № 35167.181.603 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен 1603 по Кадастралния план на ползвателите, с площ 981 (деветстотин осемдесет и един) кв. м, в собственост на Веска К. Колева по силата на Нот. акт № 154, т.VIII, д. № 3599/1994 г.

 

3. Поземлен имот с идентификатор № 35167.142.472 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен 2472 по Кадастралния план на ползвателите, с площ 521 (петстотин двадесет и един) кв. м, в собственост на Дечко С. Стойнов по силата на Нот. акт № 99, т.VI, д. № 1695/1969 г.

 

4. Поземлен имот с идентификатор № 35167.162.552 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен 2552 по Кадастралния план на ползвателите, с площ 782 (седемстотин осемдесет и два) кв. м, в собственост на наследниците на Руси Й. Мастев по силата на Нот. акт № 31, т. IV, д. № 1785/1994 г.

 

5.  Поземлен имот с идентификатор № 53179.103.113 по КККР на с. Овощник, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен 3113 по Кадастралния план на ползвателите, целият с площ от 1022 (хиляда двадесет и два) кв. м, в собственост на Димитър В. Нешков по силата на Нот. акт № 172, т. II, д. № 932/1995 г.

6. Поземлен имот с идентификатор № 35167.142.398 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен 2398 по Кадастралния план на ползвателите с площ 968 (деветстотин шестдесет и осем) кв. м, в собственост на Георги В. Стоилков по силата на Нот. акт № 41, т.V, д. № 2122/1994 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Митко Ж. Кунев, с. Кънчево;

Мария В. Кунева, с. Кънчево;

Веска К. Колева, гр. Казанлък;

Дечко С. Стойнов, гр. Казанлък;

Антоанета Р. Мастева, гр. Казанлък;

Анна И. Пойрязова, с. Габарево;

Росица И. Попова, гр. Казанлък;

Димитър В. Нешков, гр. Казанлък;

Георги В. Стоилков, гр. Казанлък;

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)