РЕШЕНИЕ
№ 943
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2487/14.12.2018 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на територията за обществено ползване за 2019 г.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че за финансовото осигуряване на пълния обем на дейностите по събиране, извозване и на битовите отпадъци, проектиране и изграждане на нови инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и обезпечения по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците  през 2019 г. са необходими средства в размер на 5 096 296 лв.

Плана на приходи предвижда:

- приходи за ТБО през 2019 г. са в размер на 3 550 000 лева, съобразени с Решение на ОбС-Казанлък №303, относно Наредба 26 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, в което се задължават всички юридически и физически лица, които притежават нежилищни имоти, и в които се извършва стопанска  дейност такса битови отпадъци да се събира на база брой съдове. Предприети са рестриктивни мерки за просрочените публични вземания, относно ТБО и ДНИ, за което са образувани изпълнителна дела и текат процедури по принудително събиране.

- Средства в общ размер на 935 000 лева, от които 80 000 лева са остатък за възстановяване от 2018 г. за услугата по предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране, съгласно сключен договор между Община Казанлък и ДЗЗД „Екосорт Казанлък“, осигурени от РИОСВ на основание чл.25, ал.7 и ал.8 от Наредба №7 от 19.12.2013 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

- Финансиран на Електронно превозно средство от Национален доверителен екофонд в размер на 21 600 лева;

- Приходи събрани по чл.64 от ЗУО от физически и юридически лица за твърди битови отпадъци – 39 900 лева;

- Дотация от Община Казанлък 549 796 лева.

- Преходен остатък – със сумата от преходния остатък да бъде намалена дотацията на Общината по точки 1.6  от План сметката, съгласно Приложение № 1,

 

Планираните разходи в размер на 5 096 296 лв., съгласно Приложение № 1, са разпределени както следва:

 • Закупуване на нови съдове за събиране на битови отпадъци – 80 800 лева, в т.ч:
 • еднофамилни кофи, 400 бр. – 20 800 лева
 •  контейнер тип „Бобър”, 100 бр. – 60 000 лева
 • Дейност „Събиране и транспортиране на битови отпадъци”
 • За осигуряване дейността Събиране и транспортиране на битови отпадъци” за 2019 година са планирани – 2 144 294, в т.ч:

  - Фонд работна заплата – 1 338 406 лева

  - Издръжка – 775 818 лева

 • Дейност „Площадка за строителни отпадъци”:
 • За осигуряване на дейността „Площадка за строителни отпадъци“ през 2019 година се планират 62 200, в т.ч.

  - Фонд работна заплата – 25 300 лева

  - Издръжка – 36 900 лева

 • Дейност „Почистване на улични платна”
 • За осигуряване на дейността „Почистване на улични платна“ през 2019 година се планират 457 700лева, в т.ч.

  - Фонд работна заплата – 397 100 лева

  - Издръжка – 60 600 лева

  • Обезпечения  по чл.60 от ЗУО –15 000 т по  1,44 лв. -  21 600 лева
  • Отчисление по чл.64 от ЗУО – 700 т. по 57 лв. – 39 900 лева
  • Отчисления по чл. 64 от ЗУО – 15 000 т по 57 лв.   – 855 000 лева
  • Отчисления към оператор 15 000 т по 32,16 лв. - 482 400 лева
  • Плащане към сепарираща инсталация 10 000 т по 69,60 лв. – 696 000 лева
  • Експлоатация и стопанисване на площадка за компостиране – 35 972 лева

   

  Кметът предлага настоящият доклад за разглеждане по чл.64 от Правилника за организация дейността на Общински съвет – Казанлък. Причината, която налага внасянето по този ред одобряването на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г. до края на годината.

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона на местни данъци и такси и чл.18, ал.1 от Наредба 26 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък,

  Р Е Ш И:

  Одобрява План-сметка на разходите за дейността по осигуряване на съдове за съхранение на твърди битови отпадъци, тяхното извозване, проучване,  проектиране и изграждане на нови инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и обезпечения по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците  през 2019 г., в размер на 5 096 296 лева, съгласно Приложение №1.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

  Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията