РЕШЕНИЕ
№ 948
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2019 г., Протокол № 47


Относно: ОС_2499/27.12.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и постоянните комисии, за периода от 09.05.2018 г. до 09.11.2018 година.


Мотиви: Председателят на ОбС съобщава, че в изпълнение изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на чл. 16, ал. 1, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, предлага на вниманието на общинските съветници Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии, за периода от 09.05.2018 г. до 09.11.2018 г.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1, т. 15 от ПОДОбС,

  

Р Е Ш И:

 

Приема Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 09.05.2018 г. до 09.11.2018 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на общината и Общински съвет Казанлък;

Участвали в гласуване  28  общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/02/2019 г.