РЕШЕНИЕ
№ 949
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2019 г., Протокол № 47

Относно: ОС_2523/16.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Приложение № 3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък са включени:

Под номер 8: Поземлен имот с идентификатор 27499.3.5 (две седем четири девет девет точка три точка пет) с площ 904 (деветстотин и четири) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Енина, п. к. 6142, местност „Саднята“. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия: 6. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 003005. Съседи: 27499.3.64; 27499.3.3; 27499.3.2; 27499.3.1; 27499.326.8; 27499.327.1. За имота има съставен АОС №3594/05.11.2018 г., вписан в Службата по вписванията с вх. №7183/19.11.2018 г., акт 77, том 25, н. дело 5242.

Под номер 9: Поземлен имот с идентификатор 27499.11.585 (две седем четири девет девет точка едно едно точка пет осем пет) с площ 3 185 (три хиляди сто осемдесет и пет) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Енина, местност „Саднята“. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята при неполивни условия: 6. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000585. Съседи: 27499.5.80; 27499.11.4; 27499.11.8; 27499.11.7; 27499.11.632; 27499.11.3; 27499.11.2; 27499.11.1; 27499.326.8; 27499.3.4; 27499.3.3; 27499.11.63. За имота е съставен АОС №3626/19.12.2018 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №36/04.01.2019 г., акт 31, том 1, н. дело 31.

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1.

Поземлен имот с идентификатор 27499.3.5 с площ 904 кв. м. Адрес на поземления имот: с. Енина, п. к. 6142, местност „Саднята“.

84.20

980

600

2.

Поземлен имот с идентификатор 27499.11.585 с площ 3 185 кв. м. Адрес на поземления имот: с. Енина, местност „Саднята“.

296.70

3 465

1 500

 

С оглед изпълнение на програмата, кметът счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 27499.3.5 (две седем четири девет девет точка три точка пет) с площ 904 (деветстотин и четири) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Енина, п. к. 6142, местност „Саднята“. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия: 6. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 003005. Съседи: 27499.3.64; 27499.3.3; 27499.3.2; 27499.3.1; 27499.326.8; 27499.327.1.

Начална тръжна цена: 980 (деветстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 27499.11.585 (две седем четири девет девет точка едно едно точка пет осем пет) с площ 3 185 (три хиляди сто осемдесет и пет) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Енина, местност „Саднята“. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята при неполивни условия: 6. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000585. Съседи: 27499.5.80; 27499.11.4; 27499.11.8; 27499.11.7; 27499.11.632; 27499.11.3; 27499.11.2; 27499.11.1; 27499.326.8; 27499.3.4; 27499.3.3; 27499.11.63.

Начална тръжна цена: 3 465 (три хиляди четиристотин шестдесет и пет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване  24  общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/02/2019 г.