РЕШЕНИЕ
№ 950
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2019 г., Протокол № 47

 

Относно: ОС_2512/11.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на фирма "Вени-М" ООД, гр. Нова Загора от Сондаж № К-3 за балнеолечебна дейност и хигиенни нужди за обект "Обществена баня - Казанлък", представляващ сграда с идентификатор 35167.502.3844.1, находящ се в ул. "Славянска", гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че на основание чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите, след решение на Общински съвет, издава разрешително за водовземане на води от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общината.

С Решение № 52 от 11.02.2011 г. МОСВ предоставя на Община Казанлък безвъзмездно за управление и ползване находището на минерална вода „Овощник”, с.Овощник, включително водовземните съоръжения – Сондаж № 12, Сондаж № 14, Сондаж № К-2, Сондаж № К-3, Сондаж № К-5, Сондаж № К-6, представляващи изключителна държавна собственост .

До Кмета на Община Казанлък е подадено Заявление с вх. № 68-5546-6/ 07.12.2018 г.от фирма „ВЕНИ- М“ ООД на основание чл. 52, ал.1, т. 3, буква „а“ от Закона за водите за  издаване на разрешително за водовземане от  минерална вода от Сондаж № К-3 на находище „Овощник“. Ползването на минералната вода е за балнеолечебна дейност и хигиенни нужди за обект „Обществена баня - Казанлък“, представляващ сграда с идентификатор 35167.502.3844.1, находящ се в ул. „Славянска“, гр. Казанлък, Област Стара Загора. Фирма „ВЕНИ-М“ ООД има сключен Договор № Д04-106/12.09.2018 г. с Община Казанлък за временно и възмездно ползване на общински обект: „Обществена баня“.  Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за водите на 11.12.2018 г. е изпратено писмо за съгласуване по отношение на параметрите на водовземането до  Басейнова дирекция – Пловдив.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а”  и чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за водите,

  

Р Е Ш И:

Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на фирма „ВЕНИ- М“ ООД, ЕИК 119645044, представляван от Господин В. Иванов със седалище и адрес на управление – гр. Нова Загора, ул.“Генерал Мирски“12 от Сондаж № К-3 за балнеолечебна дейност и хигиенни нужди за обект „Обществена баня - Казанлък“, представляващ сграда с идентификатор 35167.502.3844.1, находящ се в ул. „Славянска“, гр. Казанлък, Област Стара Загора. Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаването му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в гласуване  29  общински съветници, от които „За” 28.

 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/02/2019 г.