РЕШЕНИЕ
№ 952
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2019 г., Протокол № 47


Относно: ОС_2527/17.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-електропровод, въздушна кабелна линия  ниско напрежение  за захранване на Поземлени имоти: 35167.170.729; 35167.170.730; 35167.170.733; 35167.170.677; 35167.170.678; 35167.170.701; 35167.170.674; 35167.170.680;  35167.180.565; 35167.170.592; 35167.170.621 по КККР на гр. Казанлък в местност „Старите лозя“. Постъпи писмо с вх. № ОС-2542/25.01.2019 г. за отстраняване на техническа грешка в проекта за решение.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№168-1256-91/09.11.2018 г. от “Електроразпределение ЮГ“ ЕАД –пълномощник  инж. Георги Д. Карапачов с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на територията на землище Казанлък.

Представени са  договор за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД №№4224859/04.10.2016 г; №4224054/30.09.2016 г.; 4224084/03.10.2016 г; №4224548/04.10.2016 г; №4228769/30.09.2016 г; №4224055/03.10.2016 г; №4224318/06.10.2016 г. 4224082/11.10.2016 г. и  №4224186/13.10.2016 г. с предвидено място за присъединяване към точка от конструкцията на електроразпределителната мрежа –ТНН на нов МТП, захранен от съществуващ СРС №30 на извод СрН “Дерелика“ подстанция Казанлък. Проектното трасе е предвидено да засяга основно полски пътища.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план –Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-електропровод, въздушна кабелна линия  ниско напрежение  за захранване на Поземлени имоти  (ПИ) 35167.170.729; 35167.170.730; 35167.170.733; 35167.170.677; 35167.170.678; 35167.170.701; 35167.170.674; 35167.170.680; 35167.180.565; 35167.170.592; 35167.170.621 по КККР на гр. Казанлък в местност „Старите лозя“;

2. Одобрява задание, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

“Електроразпределение ЮГ“ ЕАД – пълномощник  инж. Георги Д. Карапачов.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/02/2019 г.