РЕШЕНИЕ
№ 953
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2019 г., Протокол № 47


Относно: ОС_2506/09.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване на Поземлен имот 40868.56.27 по КККР на с. Кънчево, с НТП "Нива" с площ 0.999 дка, с цел промяна предназначението на имота в "За автосервиз, автомивка и битова сграда", който ще служи за разширение на съществуваща площадка, представляваща Поземлен имот с идентификатор 40868.56.28 с НТП "Ниско застрояване /до 10м./" с. Кънчево.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-М-733-3/17.12.2018 г. от – Мехмед Б. Шабанов, в качеството си на собственик,  с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 40868.56.27 по КККР  на с. Кънчево,  ЕКАТТЕ: 40868, с НТП „Нива“ с площ  0,999 дка, с цел промяна предназначението на имота в „За автосервиз, автомивка и битова сграда“.

Имотът ще служи за разширение на съществуваща площадка, представляваща поземлен имот с идентификатор 40868.56.28, с НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)“ по КККР  на с. Кънчево,  ЕКАТТЕ: 40868, с площ  0,799 дка, като транспортния достъп  и външните връзки с елементите на техническата инфраструктура до поземлен имот с идентификатор 40868.56.27 по КККР  на с. Кънчево,  ще се осъществяват изцяло през  поземлен имот с идентификатор 40868.56.28, който тангира със селскостопански, горски, ведомствен път, представляващ ПИ с идентификатор 40868.56.53, по КККР  на с. Кънчево.

Поземлен имот 40868.56.27 по КККР на  с. Кънчево, попада в територия за която има влязъл в сила Общ устройствен план – „ОУП  на Община Казанлък“, одобрен с Решение № 579, Протокол №29  от 26.10.2017 г. на Общински съвет Казанлък. Имотът попада в смесена многофункционална устройствена зона – разновидност 1- СМФ1, като бъдещото предназначение не противоречи на Общия устройствен план на община Казанлък.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено становище № КОС 01-5985(1)  от 10.12.2018 г., според което за реализацията на инвестиционното намерение,  не е необходимо мотивирано решение  за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,  

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 40868.56.27 по КККР  на с. Кънчево, одобрени със Заповед РД-18-397 от 09.02.2018 г. на ИД на АГКК,  ЕКАТТЕ: 40868, с НТП „Нива“ с площ  0,999 дка, с цел промяна предназначението на имота в „За автосервиз, автомивка и битова сграда“, който ще служи за разширение на съществуваща площадка, представляваща Поземлен имот с идентификатор 40868.56.28, с НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)“ по КККР  на с. Кънчево,  ЕКАТТЕ: 40868, с площ  0,799 дка.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Мехмед Б. Шабанов, в качеството си на собственик, с адрес за кореспонденция Община Казанлък, с. Кънчево.

 

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/02/2019 г.