РЕШЕНИЕ
№ 954
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2019 г., Протокол № 47


Относно: ОС_2519/15.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.99.4– с НТП  “Изоставена орна земя”, местност „Под стоп. двор“, с площ от  1,996 дка по КККР на  гр. Шипка,  с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За заведение за хранене“.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№ 194-Д-800-1/03.01.2019 г. от – Донка П. Попова и Тоша С. Калчева, като наследници на Стефан Л. Попов, с Удостоверение за наследници №53 от 04.05.2018 г., с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.99.4– с НТП  “Изоставена орна земя”, местност „Под стоп. двор“, с площ от  1,996 дка по КККР на  гр. Шипка, одобрени със Заповед РД-18-964 от 20.12.2017г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За заведение за хранене“.

Инвестиционното намерение на възложителите, е да променят предназначението  и начина

на трайно ползване на поземления имот от „Изоставена орна земя“, в „За заведение за хранене“.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в смесена

многофункционална устройствена зона – разновидност 1 (СМФ1), като предложението не

противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона СМФ1 са: до 10 м височина (макс. кота корниз 10м), плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Решение № КОС-01-5230(1) от 01.11.2018 г.

Транспортният достъп до поземления имот, ще се осъществи от север по съществуващ „Селскостопански, горски, ведомствен път“, представляващ поземлен имот с идентификатор 83199.99.633, по КККР гр. Шипка, одобрени със Заповед РД-18-964 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, или от юг (след провеждане на процедура по реда на ЗП) през поземлен имот с идентификатор 83199.99.225 с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.99.4– с НТП  “Изоставена орна земя”, местност „Под стоп. двор“, с площ от  1,996 дка по КККР на  гр. Шипка, одобрени със Заповед РД-18-964 от 20.12.2017г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За заведение за хранене“;

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Донка П. Попова и Тоша С. Калчева, като наследници на Стефан Л. Попов, с Удостоверение за наследници №53 от 04.05.2018 г., с адрес на наследниците гр. Шипка.

 

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/02/2019 г.