ОС-2683/22.03.2019 - Протест чрез ОбС до Административен съд от Константин Тачев - прокурор при ОП - Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт - чл. 20, ал. 3, т. 9 и т. 11, чл. 48, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл.49, ал. 2 и ал. 3 и чл. 50, ал. 1 от Наредба № 2 за опазване на околната среда и озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност на територията на община Казанлък.