РЕШЕНИЕ
№ 1044
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53

Относно: ОС_2735/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6105, с обща площ 514 кв.м, ведно с построените сгради, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Македония" №10 и определяне на начална тръжна ценав размер на 63 200 лв. без ДДС. Постъпи писмо с вх. № 2770/17.04.2019 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че под номер 1 в Приложение № 2 „От продажба на ДМА в т. ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г., e включен Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6105 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка шест едно нула пет), с обща площ 514 (петстотин и четиринадесет) кв. м, по кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: ул. „Македония“ №10, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.502.6106; 35167.502.9197; 35167.502.6104; 35167.502.6116; 35167.502.6115, ведно с построените върху него: Сграда с идентификатор 35167.502.6105.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка шест едно нула пет точка едно) на два етажа, със застроена площ 71 (седемдесет и един) кв. м и изба с площ 22 (двадесет и два) кв. м; Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; Сграда с идентификатор 35167.502.6105.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка шест едно нула пет точка две), на един етаж, със застроена площ 23 (двадесет и три) кв. м; Предназначение: Постройка на допълващото застрояване.  Без построената в имота Сграда с идентификатор 35167.502.6105.3, с предназначение:  Сграда за битови услуги, собственост на Захари Чаралозов, съгласно Заповед №309/16.03.1992 г. По Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №549/2008 г. на Кмета, представлява Урегулиран поземлен имот XIII-6105, в кв. 180 на гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3227/11.02.2016г., вписан в Служба по вписванията под № 1321/23.02.2016 г., Акт 37, т. 5, н.д. 871.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 28 092.80 лв. (земя 12 952. 80 лв. и сгради 15 140 лв.) и 63 200 лв.  (земя 46 250 лв. и сгради 16 950 лв.)

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,  

Р Е Ш И:

 

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот:

Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6105 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка шест едно нула пет), с обща площ 514 (петстотин и четиринадесет) кв. м, по кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: ул. „Македония“ №10, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); при съседи: 35167.502.6106; 35167.502.9197; 35167.502.6104; 35167.502.6116; 35167.502.6115, ведно с построените върху него Сграда с идентификатор 35167.502.6105.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка шест едно нула пет точка едно), на два етажа,  със застроена площ 71 (седемдесет и един) кв. м и изба с площ 22 (двадесет и два) кв. м; Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; Сграда с идентификатор 35167.502.6105.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка шест едно нула пет точка две), на един етаж, със застроена площ 23 (двадесет и три) кв. м; Предназначение: Постройка на допълващото застрояване. Без построената в имота Сграда с идентификатор 35167.502.6105.3, с предназначение:  Сграда за битови услуги, собственост на Захари Чаралозов, съгласно Заповед №309/16.03.1992 г. По Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №549/2008 г. на Кмета, представлява Урегулиран поземлен имот XIII-6105, в кв. 180 на гр. Казанлък. Начална тръжна цена:  63 200  (шестдесет и три хиляди и двеста) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имоти по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.


Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  


Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 25/04/2019 г.