РЕШЕНИЕ
№ 1049
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53


Относно: ОС_2757/15.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 700,00 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 960 кв.м, представляваща УПИ II-811, кв. 72 по действащия ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-М-7046-1 от 12.02.2019 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж.  Заявлението е подадено от Мустафа С. Ахмед и Анка Н. Минчева, собственици на жилищната сграда, съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот №53, т. I, рег. №467, дело №48/ 2014 г., построена в Урегулиран поземлен имот II-811, кв. 72 с площ 960 кв. м по действащия Подробен устройствен план на с. Копринка, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №68/1983 г. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3683 от 01.04.2019 г., вписан в Служба по вписванията, гр. Казанлък с дв. вх. рег. №2063, вх. рег. №2064/ 08.04.2019 г., акт №1, том 8, н. д. №1483.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 4 540,80 лв., съгласно Удостоверение №7404046041 от 25.03.2019 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка с вх. №94-М-7046-1'1 от 11.04.2019 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС е  10 700,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

В хода на дебата кмета на общината прие становището на ПК по социални дейности и трудова заетост за отстраняване на техническа грешка в проекта за решение, а именно: изписването в таблицата, след точка 1 - номера на Акта за общинска собственост, името на заявителя, цената и описанието на имота.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

                                                                                                          

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3683 от 01.04.2019 г.

Мустафа С. Ахмед и Анка Н. Минчева

10 700,00

Отстъпено право на строеж

Урегулиран поземлен имот II-811, кв. 72 в кв. 72 по действащия Подробен устройствен план на с. Копринка.

 

2. Определя пазарна цена в размер на 10 700,00 (десет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 960 (деветстотин и шестдесет) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот II-811 (втори за осемстотин и единадесет) в кв. 72 (седемдесет и втори) по действащия Подробен устройствен план на с. Копринка, одобрен със Заповед №68/ 28.03.1983 г., при граници: запад, север и изток  – улици и юг -  УПИ III-812.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 2 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Мустафа С. Ахмед и Анка Н. Минчева, с адрес: с. Копринка.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 25/04/2019 г.