РЕШЕНИЕ
№ 1051
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53

Относно: ОС_2747/12.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно управление на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" за обезпечаване на дейността на пробационно звено - Казанлък на имот - частна общинска собственост с административен адрес гр. Казанлък, ул. "Цар Иван Шишман" № 15.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че по силата на сключен Договор с №Д08-59/19.05.2015 г., Община Казанлък е предоставила безвъзмездно в управление за срок от пет години за обезпечаване дейността на пробационно звено – Казанлък – териториална структура на ГД „Изпълнение на наказанията“ имот – частна общинска собственост, представляващ втори етаж от жилищна сграда с площ от 113,00 кв.м, им. №860 в УПИ I, кв. 207 по плана на гр. Казанлък с адрес гр. Казанлък, ул. „Цар Иман Шишман“ №15.

Предвид факта, че на 19.05.2019 год. изтича срока на договора, с Писмо с вх. №27-01-3/06.03.2019 г. Областна служба „Изпълнение на наказанията“, Стара Загора изразяват желанието си за сключване на нов договор, при същите условия за обезпечаване дейността на пробационно звено – Казанлък към ГДИН.

През целия период на ползване на имота – от 2005 година досега, ползвателите са полагали дължимата грижа на добър стопанин, използвали са същия съобразно неговото предназначение и за осъществяване на нормативно възложената им дейност, вложили са над 5000 лв. за ремонт и поддръжка на имота.

Общинският имот, който им се предоставя безвъзмездно в управление представлява самостоятелен обект в сграда, с обща площ от 113 кв.м с идентификатор 35167.504.860.1.2; адрес гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. „Цар Иван Шишман“№15, ет.2 самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.860. Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; Брой нива на обекта: едно; Ниво: едно, находящ се в кв. 207 УПИ I, при граници и съседи: Съседни самостоятелни обекти в сградата: на съшия етаж: няма; под обекта:35167.504.860.1.1, над обекта: няма. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3677/25.03.2019 г.

Ползвател на имота общинска собственост ще бъде Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за обезпечаване дейността на Пробационно звено Казанлък, Районна служба „ Изпълнение на наказанията“ Стара Загора, към ОСИН Пловдив.

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерство на правосъдието.

Според чл.12, ал. 3 от Закона за общинската собственост  имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост,

 

Р Е Ш И:

                                                                                                          

I. Предоставя безвъзмездно за  управление на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, БУЛСТАТ 129010029, представлявано от Главен комисар Васил Миладинов – Главен директор, за обезпечаване на дейността на Пробационно звено Казанлък, Районна служба „Изпълнение на наказанията“ Стара Загора към ОСИН Пловдив общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда, с обща площ от 113 кв.м с Идентификатор 35167.504.860.1.2; адрес гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. „Цар Иван Шишман“№15, ет.2 самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.860.Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; Брой нива на обекта: едно; Ниво: едно, находящ се в кв. 207 УПИ I, при граници и съседи: Съседни самостоятелни обекти в сградата: на съшия етаж: няма; под обекта:35167.504.860.1.1, над обекта: няма., за който е съставен  АЧОС№3677/25.03.2019г.

II. Одобрява приложения проект на договор

III. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставяне на имота по т.1

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                     

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 25/04/2019 г.