РЕШЕНИЕ
№ 1052
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53

Относно: ОС_2710/05.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване право на пристрояване на сграда с идентификатор 27499.501.1350.1, построена върху земя - частна общинска собственост, с определена пазарна цена от 2 275,00 лева без ДДС, с. Енина.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че е постъпило е Заявление №94-Н-4461-1/2019 г. от Недялка Кьосекирова за учредяване на право на пристрояване на сграда, построена върху общинска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 27499.501.1350 по КККР на село Енина, а по действащ Подробен устройствен план -  урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII-1350 в кв. 122 село Енина. Заявителката е собственик на сграда с идентификатор 27499.501.1350.1, съгласно н.а. №130, т. 13, д. № 2669, вх. рег. №4148/ 31.05.2016 г. Земята е частна общинска собственост, съгласно акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3641/ 12.02.2019 г, вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. рег. №808/13.02. 2019 г., акт № 166, т. 3, н.д. 595. Съгласно одобрен проект от 07.03.2019 г., по протокол 04/2019 г. на ОЕСУТ - Казанлък в имата е предвидена пристройка към жилищна сграда, със застроена площ(ЗП) 55,30 кв. м и разгъната застроена площ (РЗП) 104,20 кв.м,  и допълващо застрояване -„гараж“ със ЗП 20,50 кв.м.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2019 г, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено учредяване на право на строеж в предвидени по закон случаи, върху имоти, частна общинска собственост, по текущи преписки по заявления на граждани. На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), по реда на чл. 51, ал. 2 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, право на пристрояване и надстрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост се учредява от Кмета на общината след решение на Общински съвет -Казанлък, въз основа на одобрен проект. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС цената на ограниченото вещно право се определя от общинския съвет.

Изготвени са данъчна и пазарна оценка на ограниченото вещно право. Данъчната оценка е на обща стойност 1895,80 лв. (жилище-1624,70 лв., гараж-271,60 лв., по Удостоверение №7404045905/2019 г. на дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка общо е 2 275,00 лева, включваща пазарна стойност за „жилище“- 1955,00 лева, пазарна  стойност за „гараж“ - 320,00  лева.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал.1, т. 8 и т. 12 от Закона за местно управление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 38 ал. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с  чл. 51, ал. 2 и чл. 52 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

3641/2019г

Недялка Кьосекирова

2 275,00

Право на пристрояване на жилищна сграда

Пристройка с РЗП 104,20 кв. м и гараж със ЗП 20,50 кв. м в ПИ 27499.501.1350 село Енина

 

2. Да се учреди възмездно право на пристрояване в полза на Недялка ххххххххх Кьосекирова ЕГНхххххххххх, за пристройка на сграда с идентификатор 27499.501.1350.1(две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно три пет нула точка едно) по КККР на с. Енина, съобразно одобрен проект, с предназначение: „жилище“ със ЗП 55,30 (петдесет  и пет 0,30) кв.м, на два етажа с РЗП 104,20 (сто и четири 0,20) кв. м и „гараж“ със ЗП 20,50 (двадесет 0,50) кв.м, на един етаж, върху имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор  27499.501.1350 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно три пет нула) по КККР на село Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-97/2009 г. на ИД на АГКК, с обща площ 537 (петстотин тридесет и седем) кв. м, адрес: село Енина, п. к. 6142, ул. „Петко Маналов“ №35, граници: 27499.501.1348, 27499.501.1349, 27499.501.3002, 27499.501.1351, 27499.501.1381, 27499.501.1346, представляващ УПИ ХIII-1350 (тринадесети-едно три пет нула) квартал 122(сто двадесет и втори) с. Енина, ПУП одобрен със Заповед №864/1970 г.    

 

3.  Определя пазарна цена от 2 275,00 (две хиляди двеста седемдесет и пет) лева, без ДДС, за ограниченото вещно право – право на пристрояване по т. 2. от настоящото решение.   

 

4. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за право на пристрояване по т. 2 и т. 3 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по сделката са за сметка на заявителя - Недялка Кьосекирова.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Недялка Кьосекирова, село Енина, ул. „ Ст. Астаджов“ №9.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 25/04/2019 г.