РЕШЕНИЕ
№ 1053
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53


Относно: ОС_2708/03.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване на Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.181.184 - с НТП "Нива", местност "Под Енина", с площ от 5,022 дка, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За обществено обслужване и жилища". Одобряване Заданието, съставено от Възложителя. Постъпи писмо с вх. № ОС-2729/11.04.2019 г. по становище на юриста, с приложено допълнително задание.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№ 194-Р-68-3/07.11.2018 г. от – Росица Б. Василева в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.181.184 – с НТП  “Нива”, местност „Под Енина“, с площ от  5,022 дка по КККР на  с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97 от 30.12.2009г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За обществено обслужване и жилища“.

Инвестиционното намерение на възложителя, е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“, в „За обществено обслужване и жилища“, с цел изграждане на складове, гаражи, алеи и 2 бр. жилищни сгради за собствени нужди. Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в смесена многофункционална устройствена зона – разновидност 1 (СМФ1), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в предложението за ПУП-ПЗ са: до 7 м височина (макс. кота корниз 7 м), плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Решение № КОС-01-1032 от 28.02.2017 г.

Транспортният достъп до поземления имот, ще се осъществи по съществуващ „Селскостопански, горски, ведомствен път“, представляващ поземлен имот с идентификатор 27499.180.184, по КККР с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499., който тангира с общински път гр. Казанлък – с. Енина и при необходимост ще бъде процедиран план за организация на движението, за връзка с общинския път.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.181.184– с НТП  “Нива”, местност „Под Енина“, с площ от  5,022 дка по КККР на  с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97 от 30.12.2009г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За обществено обслужване и жилища“;

 

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

 

Росица Б. Василева, в качеството си на заявител  с адрес за кореспонденция: гр. Шипка.

 

Участвали в гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                                     

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 25/04/2019 г.