РЕШЕНИЕ
№ 1058
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2800/24.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на община Казанлък през 2019 г. на стойност 200 000 лева.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Инвестиционната програма на община Казанлък, Приложение № 13, прието с Решение № 961/04.02.2019 г. на ОбС – Казанлък, е планиран ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на стойност 200 000 лв.

Община Казанлък има сключен Договор №Д07-3/19.02.2019 г. с „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС“ АД, гр. Стара Загора. За ремонт на четвъртокласната пътна мрежа през 2019 г. е изготвена прогнозна количествено-стойностна сметка за 9600,00 кв.м на стойност 199 999,94 лв. с ДДС.

Комисия, назначена със Заповед №459/29.03.2019 г. на Кмета на община Казанлък с участието на общински съветник е направила оглед, отбелязване и мерене на място и е определила за ремонт следните участъци по пътища:

1. Път Казанлък – Розово, 3300 кв.м на стойност 68 749,98 лв. с ДДС.

2. Път ІІ-56 – Шейново, 6300 кв.м на стойност 131 249,96 лв. лв. с ДДС.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ за участъците по двата пътя – 9600,00 кв.м на стойност 199 999,94 лв. с ДДС.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА,

  

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет – Казанлък приема Протокол от 05.04.2019 г. на Комисията, назначена със Заповед №459/29.03.2019 г. и предложението на Кмета на община Казанлък и одобрява списъка от четвъртокласната пътна мрежа за преасфалтиране през 2019 г., както следва:

1. Път Казанлък – Розово, 3300 кв.м на стойност 68 749,98 лв. с ДДС.

2. Път ІІ-56 – Шейново, 6300 кв.м на стойност 131 249,96 лв. с ДДС.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ за участъците по двата пътя – 9600,00 кв.м на стойност 199 999,94 лв. с ДДС.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуване  30  общински съветници, от които „За” 30.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/06/2019 г.